Udvikling af afsnit og personale

​Neonatalafsnittet udvikles med afsæt i forskning og kvalitetsudvikling, og der er rig mulighed for at deltage aktivt i at udvælge og implementere ny forskning.

Neonatalafsnittet har en "Strategi for faglig udvikling", som er illustreret i nedenstående model. Modellen tager udgangspunkt i filosofien om familiecenteret pleje og behandling som er Neonatalafsnittets overordnede referenceramme. Den familiecentrerede filosofi har respekt, ligeværdighed, delt ansvar, videndeling og partnerskab som de bærende værdier.Modellen kan ses som et dynamisk redskab i den politisk styrede organisation, vi arbejder i, hvor innovation og forandring blandt andet er kodeord. Faglig ledelse er forudsætningen for at skabe en kultur, hvor uddannelse, undervisning, udvikling og forskning er fundamentet for en evidensbaseret klinisk praksis.

Kompetenceudvikling og uddannelsesmuligheder

Neonatalafsnittet ønsker at rekruttere og fastholde engagerede og kompetente sundhedsprofesionelle, der ønsker at bidrage til ”Strategien for faglig udvikling” og arbejdsfællesskabet. Vi er ved at udvikle og implementere en mentorordning, som er en struktureret indsats, hvor en nyansat følger en erfaren kollega i en tidsdefineret periode. Målet er, at nye og erfarne sygeplejersker får et individuelt oplæringsprogram til at udvikle de kompetencer, der er behov for, og samtidig føler sig værdsat i arbejdsfællesskabet.

Neonatalogien er et komplekst speciale med mange funktioner, og det kræver flere års erfaring at komme fra novice til ekspert. Vi vægter faglighed, kompetenceudvikling og fastholdelse højt, og der er mange udviklingsmuligheder i form af temadage, kursus, symposium, konferencer nationalt og internationalt samt efter-og videreuddannelsen inden for ledelse, forskning, amning og NIDCAP m.m.

Mentorordning og kompetence udviklingsprogram

Formålet for mentorordning og kompetence udvikling for sygeplejerske er at styrke:

  • Faglighed 
  • Patientsikkerheden
  • Engagement
  • Trivsel og arbejdsglæde
  • Arbejdsfællesskabet
  • Implementering af filosofien familiecentret care og vision for faglig udvikling 
  • Rekruttere og fastholde sygeplejerske personale, samt mindske personaleomsætning
  • Læringsmiljø der fremmer kompetence udvikling i hele ansættelsesforløbet  

Definition på mentorskabet:

"Mentorskabet er et udviklende samarbejde mellem to mennesker, som har forskelligt erfaringsgrund/ag, hvor begge kan opnå ny læring, nye indsigter og personlig vækst. Mentorskabet er synergi mellem to mennesker"

Overordnet ramme for mentorordning:

Mentorordning er et element i afsnittes kompetenceudvikling for sygeplejersker.
Ordningen organiseres med en teamstruktur med udgangspunkt i weekendholdene.
Teamet består af en primærmentor og to sekundære mentorer.
Primærmentor deltager i mentorsamtalerne som har fokus på læring, udvikling af kompetencer, trivsel og samarbejde         


Forskningsprogram "Child-and Family-Centered Health Care”

Forskningsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Anne Brødsgaard, Børne-og Ungeafdelingens seniorforsker og lektor. Neonatalafsnittet flytter over i et nyt og spændende byggeri, hvor de nye fysiske rammer åbner for studier med fokus på betydning af sammenbringelsen af mor og barn fra fødselstidspunktet, at engagere far i det tidlige forældreskab og større fokus på søskendes livsverden. Desuden studier om transition, herunder overgange til forældreskabet, til hjemmet via afsnittets ordning om tidligt hjemmeophold, og mellem sundhedsvæsnets sektorer. Programmet indeholder ligeledes studie i familiecenteret pleje og behandling med særligt fokus på partnerskabet i det tværfaglige samarbejde.

Arbejdsgrupper højner kvaliteten

Der er pt. nedsat tre arbejdsgrupper: en ernæringsgruppe, en forskningsgruppe og en NIDCAP-gruppe. Deres formål er at implementere ”Strategien for faglig udvikling” og medvirke til systematisk at evidensbasere pleje og behandling i Neonatalafsnittet. 

Arbejdsgrupperne har et kommissorium med mål, formål, ansvarsområder, organisering og evalueringsredsmetoder. 


Grupperne har et tæt samarbejde, og der etableres ad-hoc-grupper ved implementering af hospitalets strategier og indsatsområder.

Resultaterne på gruppernes indsatser, udviklings- og forskningsprojekter evalueres og videndeles ved årets udgang og præsenteres på et personalemøde. Efterfølgende udarbejdes der en handlingsplan for det kommende år. Der videndeles desuden om gruppens indsats på refleksionsforum, tovholdermøde, neo-nyt og afsnittes hjemmeside. 

Journal Club skal finde udviklingsområder

Vi har et tilbud om at deltage i Journal Club, hvor engelske forskningsartikler læses, gennemgås og diskuteres. Med afsæt i artiklerne skabes fokus på, hvilke udviklingspotentialer der findes i afsnittet, og resultaterne af artiklerne bredes ud til arbejdsgrupperne og i hele personalegruppen. Journal Club er med til at understøtte kommissorium for arbejdsgrupperne indenfor forskning-, ernæring- og NIDCAP.

Modellen og formålet med Journal Club er udarbejdet i samarbejde mellem Børne-og Ungeafdelingens seniorforsker og lektor Anne Brødsgaard og afdelingssygeplejerske Bente Lund Andersen. Figur 2: Model af formålet med Journal Club i Neonatalafsnittet 


Journal Club faciliteres af afsnittets kliniske sygeplejespecialist Mette Petersen. Alle Neonatalafsnittets sygeplejersker tilbydes et forløb indenfor en 3-årig periode. Journal Club forløber over seks gange af to timers varighed.

Tværfagligt samarbejde

Neonatalafsnittet har et stærkt tværfagligt arbejdsfællesskab, og områdeledelsen arbejder målrettet for at skabe en struktur og organisering, der fremmer samarbejdet, samt en fælles klinisk praksis, der bygger på best practice og evidens. Vi har dagligt fælles refleksionsfora og konferencer om barnets pleje og behandling samt familiens forløb. Ligeledes har afsnittet opbygget en læringskultur med tværfaglig undervisning og scenarietræning.

En gang ugentligt afholdes tavlemøde, hvor afsnittets ugentlige driftsmål præsenteres, drøftes og evalueres med henblik på optimering. Vi drøfter desuden indrapporterede utilsigtede hændelser og patienttilfredshed.


Figur 3: Oversigt over ugentlige fora for tværfagligt samarbejdeRedaktør