Fra opfindelse til Kliniknær Incubator

​Et historisk eksempel på en opfindelse i Klinisk Forskningsafdeling.

​​​

​Forskerne på Klinisk Forskningsafdeling har siden centrets etablering i 1998 indgivet mere end 20 patentansøgninger baseret på erhvervsrettede opfindelser. Opfindelserne tager især afsæt i bioteknologiske og logistiske udfordringer fra sundhedsvæsenet og resulterer i udviklingen af nye biomarkører, eksperimentelle analyseplatforme og medikoteknisk udstyr.

Sideløbende udvikler Klinisk Forskningsafdeling som organisation en model for offentlige-private samarbejder baseret på medarbejdernes og samarbejdspartnernes erfaringer fra mere end 15 års bestræbelser på at kommercialisere viden fra forskningen.

2004​

Forskningschef Ove Andersen og advokat Michael Alstrøm tager initiativ til en juridisk vurdering af deres projektidé med formålet at udvikle og afprøve et koncept, der supplerer igangværende bestræbelser på kommercialisering af patentmodne opfindelser - med en identificering og opsamling af forskningsprojekter, der erfaringsmæssigt formodes at have en kommerciel interesse.

I projektidéen indgår etablering af et internationalt Advisory Board, hvis medlemmer har både forskningsfaglige kompetencer og erfaringer som iværksættere. Dette skal suppleres af et Projektfremme-udvalg til synliggørelse af aktiviteten på hospitalet, således at kritisk masse i kommercialiseringsegnede projekter kan opnås.

2005

På denne baggrund indgiver Klinisk Forskningsafdeling en ansøgning om, at indgå i teknologioverførselsnetværket med titlen "Kommercielt samarbejde om forskningsbaseret innovation".

I mellemtiden vælger Region Hovedstaden at arbejde for en centraliseret model for teknologioverførsel som resulterer i dannelsen af enheden Tectra, som i dag er en del af Videncenter for Innovation og Forskning. Med Tectra får de hospitalsforankrede forskere adgang til rådgivning om jura og patentret. Og i samarbejde med enhedschefen for Tectra, Trine Winterø fokuserer Klinisk Forskningsafdeling derfor på at synliggøre behovet for kommercialisering af opfindelser ude i forskningsmiljøerne med et øget antal patentansøgninger til følge.

2008

Klinisk Forskningsafdeling afprøver sammen med Handelshøjskolen i Århus et koncept, hvor erhvervsrettede opfindelser prækvalificeres sammen med erhvervsvirksomheder i det fælles tiltag BioInnovationLab. Med BioInnovationLab bliver der sat fokus på behovet for udvikling af forskernes egen forståelse af business-cases og markedsanalyser. 

2009

Klinisk Forskningsafdelings model for kommercialisering bliver yderligere kvalificeret igennem en konsulentrapport, som udgår fra DTU Business på baggrund af et oplæg om en "Technology identification and assessment unit at Hvidovre University Hospital" ved laboratorie- og stabschef Linda Andresen.

Rapportens overordnede konklusion er, at der med de centrale teknologioverførselsbestræbelser er gjort en væsentlig indsats for at styrke patenteringen af forskningsviden fra hospitaler. Men der er et presserende behov for optimering af de processer, som ligger forrest i kommercialiserings-værdikæden, hvis forskningsidéer skal blive til produkter.

2010

På baggrund af rapportens anbefalinger igangsætter Klinisk Forskningsafdeling i samarbejde med Tectra pilotprojektet TechID, som afdækker organisatoriske barrierer og muligheder for kommercialiseringsindsatsen i Region Hovedstaden.

2012

Klinisk Forskningsafdelings ledelse beslutter at samle 15 års erfaringer om afprøvede processer i en samlet hospitals- og laboratorie forankret model for teknologioverførsel og kommercialisering: Den Kliniknære Incubator. Formålet er at sikre fokus på projektmodning af opfindelser og samarbejder med erhvervslivet tæt på både forskere og patienter.

2013

Modellen arbejder for at fremme offentlige-private samarbejder, som udspringer af Klinisk Forskningsafdelings kerneområder inden for laboratorieforskning, biomarkører, screeningsredskaber og udvikling af sundhedstjenesteydelser på tværs af sektorer.

Visionen for Den Kliniknære Incubator er at skabe synergi mellem spin-in viden fra erhvervslivet og spin-out viden fra hospitalsforankrede forskere med det samlende formål at levere implementerbare evidensbaserede sundhedsydelser.

Region Hovedstaden nedsætter en arbejdsgruppe med deltagelse fra Videncenter for Innovation og Forskning, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler, Rigshospitalet og Amager & Hvidovre Hospitaler, hvor erfaringer fra Den Kliniknære Incubator bliver givet videre til brug for en generel vejledning for andre, som ønsker at skabe kliniknære innovationsmiljøer.​

2016

Den Kliniske Incubator bliver afsluttet som projekt. Fokus på privat-offentligt samarbejde fortsætter på projektniveau i regi af Klinisk Forskningsafdeling.


For information om afdelingens aktuelle projekter

Kontakt stabschef Linda Andresen: linda.camilla.andresen@regionh.dk

Redaktør