Sygeplejerske på Neonatalafsnittet

På vores afsnit lægger vi meget vægt på kontinuitet i plejen, samarbejde med de indlagte familier og individualiseret sygepleje. Vi tager i høj grad udgangspunkt i evidensbaseret sygepleje, og arbejder hele tiden på at udvikle og implementere ny viden i afdelingen.

Familiecentreret sygepleje

Vi arbejder ud fra en familiecentreret tilgang, hvor vi indgår i et ligeværdigt partnerskab med forældrene. Vi ønsker opbygge en tillidsvækkende og respektfuld relation til familierne, og støtte dem til at udvikle handlekompetencer, så de bliver trygge og klar til at skulle udskrives som en familie. Denne tilgang bygges op omkring familiesamtaler, som afholdes med forældrene flere gange i deres indlæggelsesforløb. Samtalerne giver os mulighed for at drage nytte af de ressourcer, som familien allerede har med sig, og er en hjælp til af afstemme gensidige forventninger. Dette giver os et bedre udgangspunkt for at kunne justere pleje- og behandlingstiltagene for det enkelte barn og dets familie.

NIDCAP

NIDCAP er en udviklingstilpasset tilgang til omsorg for det nyfødte og for tidligt fødte barn, hvor omgivelser og plejehandlinger tilpasses barnets kognitive og fysiologiske udvikling. Vores håndtering og pleje af de indlagte børn tilrettelægges efter principperne for NIDCAP, så de får de mest hensigtsmæssige forhold at udvikle sig i. Vi inddrager forældrene mest muligt i plejen og håndteringen af deres barn, så barnet oplever færrest mulige stimuli fra personer, som ikke er primære omsorgsgivere.

Afsnittet har to certificerede NIDCAP-observatører, som har nedsat en NIDCAP-gruppe, hvis formål er at optimere og udvikle vores arbejdsgange, så principperne integreres bedre og mere naturligt. Gruppen tager udgangspunkt i sidste nye forskning på området.

Hud mod hud-kontakt

Med afsæt i forskning på området, anbefaler vi forældrene hud mod hud-kontakt i samværet med deres barn. Der er evidens for, at metoden fremmer barnets fysiologiske og kognitive udvikling, herunder optimerer det barnets temperatur- og blodsukkerregulering og giver en bedre vægtøgning. Ligeledes øger hud mod hud-kontakten moderens mælkeproduktion og fremmer ammeetableringen.

Søskende og nære pårørende kan inddrages i hud mod hud-kontakten efter ønske fra forældrene, eller hvis forældrene ikke har mulighed for at være til stede på afdelingen.

Så vidt det er muligt udføres blodprøvetagning og andre potentielt stressende handlinger, mens barnet ligger hud mod hud.

Neonatalafsnittets mentorordning og kompetence udviklingsprogram

Læs mere om neonatalafsnittets mentorordning go kompetenceudviklingsprogram her

Redaktør