Operation for overvægt

Formålet ved operationen er at mindske risikoen for alvorlige følgesygdomme til overvægt.

I denne vejledning finder du information om Gastric Sleeve. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at spørge de læger, sygeplejersker og diætister, du møder undervejs i forløbet.

Kirurgisk behandling af svær overvægt

Kirurgisk behandling af svær overvægt er i Region Hovedstaden centraliseret på Hvidovre Hospital. Det er et tilbud til svært overvægtige, som har udviklet eller har stor risiko for at udvikle følgesygdomme til den svære overvægt. Overvægtskirurgi er aktuelt den eneste behandling af svær overvægt, hvor der er dokumenteret langvarigt vægttab og reduktion af følgesygdommene. Behandlingen består af:

 • Livslang ændring af kost- spise- og motionsvaner.
 • Operation på mave-tarmkanalen.

Hvad er svær overvægt?

Svær overvægt er en tilstand, hvor man har udtalt ophobning af fedt i kroppens fedtdepoter. Svær overvægt opstår, når man spiser for meget, spiser forkert og dyrker for lidt motion. Flere og flere mennesker i den vestlige verden bliver overvægtige. Svært overvægtige har stor risiko for at udvikle følgesygdomme, som f.eks:

 • Sukkersyge.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Søvnapnø.
 • Slidgigt.

Hvem kan tilbydes operation?

Operation for svær overvægt foretages for at forhindre eller reducere alvorlige følgesygdomme til overvægt og forbedre patienternes livskvalitet. Internationalt er der enighed om at bruge BODY MASS INDEX (BMI) til at beregne graden af overvægt hos voksne.
Et normalt BMI ligger mellem 18,5 og 24,9.

Udregning af BMI

Eksempel på hvordan man udregner BMI
Vægt = 118 kg
Højde = 1,62 m

___118____ = 45 kg/ m2 BMI = 45 1,62 x 1,62

Visitationsretningslinjen for kirurgisk behandling af svær fedme er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner samt Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland.

Visitationsretningslinjen tager udgangspunkt i evidensgennemgangen fra Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for fedmekirurgi og er gældende fra 1. juli 2017.

Link til ”Faglig visitationsretningslinje”: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Retningslinjer-for-visitation-til-kirurgisk-behandling-af-svær-fedme-190517.ashx?la=da&hash=F8FF8634897605F3172D1CD32155A644FE9C5F61

Det er en forudsætning for evt. fedmeoperation, at:

 • Patienten skal kunne forstå indgrebets karakter, herunder komplikationer på både kort og langt sigt, og patienterne skal vurderes at være i stand til at følge de givne anvisninger vedrørende livsstilsændringerne og kontrollerne efter operation – livslangt.
 • Varigt vægttab har ikke kunnet opnås ved konventionel, ikke kirurgiskbehandling før der evt. kan indstilles til operation, skal patienterne ud over at opfylde ovenstående kriterier for operation have gennemgået et længerevarende behandlingsprogram.

Kontraindikationerne for operation er følgende:

 • Psykisk sygdom.
 • Misbrug af alkohol, narkotika eller andre medikamina så som benzodiazepiner.
 • Spiseforstyrrelser.
 • Udviklingshæmning.

Forud for henvisning til et individuelt medicinsk behandlingsprogram forudsættes det, at patienten er informeret om non-farmakologiske behandlingsmuligheder, og at patienten over et længere forløb har forsøgt seriøs superviseret konventionel vægttabsbehandling, som er dokumenteret i patientens journal. Rådgivning og behandling kan f.eks. være givet hos egen praktiserende læge, eller i kommuner – hvor det er muligt – med kostvejledning hos diætister og motionsanvisning hos fysioterapeuter eller andre faggrupper, der har denne kompetence.

Forberedelse inden operationen

Inden vi kan tilbyde dig operation skal du tabe mindst 8 % af din kropsvægt. Vi beregner det udfra den første vægt, der er registreret ved forundersøgelsen i Medicinsk Afdeling. Du indgår en kontrakt om det aftalte antal kg du skal tabe. Vægttab inden operationen medfører, at leveren bliver mindre og fedtvævet i bughulen reduceres, hvilket forbedrer oversigtsforholdene under operationen. Vægttabet skal være opnået, når du møder til kirurgisk forundersøgelse ca. 3 uger før den planlagte operation.

Du skal være motiveret for at lægge dine kost – spise- og motionsvaner om. Diætisterne vejleder i principper for diæt, og du skal allerede inden operationen følge disse retningslinjer. Du vil få udleveret skriftlige diætplaner til at opnå det nødvendige vægttab inden operationen og kostplaner til efter operationen.

Du skal have forståelse for, at svær overvægt er et kronisk problem, og at operationen ikke alene løser problemet.

Du skal være i en stabil tilstand, både fysisk og mentalt, for at du forstår konsekvenserne af operationen. Du skal være indstillet på en livslang ændring af dine kost- og motionsvaner og øge din fysiske aktivitet.

Du forpligter dig til at følge det fastlagte program før og efter operationen.

Desuden anbefaler vi

 • Rygestop mindst seks uger før operationen. Hvis du ryger har du en øget risiko for komplikationer i forbindelse med operationen. Du bør ligeledes lade være med at ryge efter operationen, da du ellers har øget risiko for at udvikle mavesår. Hvis du ønsker hjælp til rygestop kan du rette henvendelse til rygestopcafeen tlf. 38 62 21 71.
 • Alkohol, du bør højst drikke 7 genstande om ugen, hvis du er kvinde og 14 genstande om ugen, hvis du er mand. Drikker du normalt mere end 4 genstande om dagen, bør du helt undlade at drikke mindst 4 uger før operationen
 • Pause med blodfortyndende medicin, hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du kontakte afdelingen på telefon: 38 62 20 55 og meddele dette. Hvis du kun tager et præparat indeholdende acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Hjerdyl, Hjertemin, Magnyl Svage) eller dipyridamol (Dipyridamol, Persantin, Asasantin Retard), behøver du intet foretage dig.
 • Pause med al naturmedicin i én uge før operationen.

Det er ikke alle med svær overvægt, der kan tilbydes operation. Der kan være forhold, der gør en operation vanskelig eller umulig
For eksempel hvis du:

 • Tidligere har gennemgået en større mave/ tarmoperation eller underlivsoperation.
 • Omfattende fedtlag på maven og / eller fedtlever.
 • Sygdomme som sukkersyge, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol, der ikke er velbehandlet.
 • Andre sygdomme der ikke er velbehandlet.

Forberedelse til operation

Fra du er henvist til behandling og frem til en eventuel operation skal du gennemgå et medicinsk behandlingsprogram på minimum 3 måneder. De medicinske og kirurgiske læger vil give en samlet vurdering af, om du kan tilbydes operation.

Husk at melde afbud

Hvis du skulle blive forhindret i at komme til de aftalte undersøgelser og møder, er det vigtigt, at du melder afbud. Vi forventer, at du tager ansvar for dit forløb i forbindelse med operation. Det betyder, at hvis du to gange ikke kommer til de aftaler, du er indkaldt til uden at melde afbud, vil dit behandlingsforløb blive afsluttet. Dette gælder også aftaler pr. mail eller telefon. Hvis du senere ønsker behandlingen, skal du have en ny henvisning fra din læge.

Støtte fra pårørende og netværk

Svær overvægt er kronisk, og operationen alene løser ikke problemet. Du skal igennem en krævende proces, og når du begynder at tabe dig, vil du måske også begynde at ændre opfattelse af dig selv. Der kan komme mange tanker og følelser, og du oplever måske ændrede reaktioner fra din omverden. Vi anbefaler, at du søger støtte hos familie, venner og kolleger. Under forløbet møder du andre patienter, der står i den samme situation, og det giver dig mulighed for at tale med andre, der forstår, hvad du går igennem. Via Internettet kan du desuden finde støttegrupper for overvægtige.

Du indstilles til operation

Når du har gennemgået den medicinske forbehandling, vil du blive indstillet til operation. Du vil blive informeret pr. brev om den kirurgiske forundersøgelse og operationsdato. Det er ikke muligt at blive henvist til operation uden at være fulgt i Medicinsk Ambulatorium.

Kirurgisk forundersøgelse inden operationen

Du indkaldes til kirurgisk forundersøgelse i Gastroenheden inden operationen. Du skal have opnået det aftalte vægttab for at blive opereret. Hvis du ikke har opnået det aftalte vægttab, vil din operation blive udsat eller aflyst. Du skal også have taget blodprøver i Klinisk Kemisk Afdeling.

Du vil få information om operationen til et informationsmøde. Mødet foregår i en lille gruppe med andre patienter, der også skal opereres. Der vil være indkaldt ca. 5-10 patienter til hvert informationsmøde. Du er velkommen til at invitere én pårørende med.

Program for informationsmødet:

Kirurgisk speciallæge i Gastroenheden informerer om operationen, dens virkning, bivirkninger og eventuelle komplikationer.

 • Narkosesygeplejersken informerer om bedøvelsen.
 • Koordinerende sygeplejerske, der arbejder med overvægtskirurgi informerer om:
  • Indlæggelses- og udskrivelsesforløbet.
  • Udskrivelse dagen efter operationen.
  • Hvordan du kan ændre livsstil, motionsvaner og fastholde ændringerne.
  • Du vil blive bedt om at besvare et spørgeskema om din helbredstilstand.
  • Du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Efter fællesinformationen får du:

 • Individuel undersøgelse og journaloptagelse af en kirurgisk læge i Gastroenheden.
 • Individuel samtale med kirurgisk speciallæge i Gastroenheden om operationen.
 • Individuel samtale med narkoselægen om din bedøvelse.
 • Individuel samtale med sygeplejerske:
  • Du informeres om tid og sted du skal møde på operationsdagen.
  • Du informeres om faste og tørste regler.
  • Du får taget mål til støttestrømper, der forebygger blodpropper i benene. Du skal have støttestrømperne på under hele indlæggelsen.
  • Du får udleveret en velkomstpjece fra Gastroenheden med praktiske oplysninger om afdelingen.

Der undervises i ca. 2 timer og de individuelle samtaler tager ca. 15 min hver. Du skal forvente at bruge ca. 6 - 7 timer på hospitalet, så medbring gerne læsestof og en madpakke.

Beskrivelse af operationen

Operationen kaldes Laparoskopisk Gastric Sleeve. Den udføres med kikkertteknik gennem små snit.

Ved en gastric sleeve operation fjernes ca. 85 % af mavesækken. Mavesækken reduceres derved til et langt rør (sleeve betyder rør), som kan rumme mellem 50 ml og 200 ml. Nerverne til mavesækken og mavemunden bevares og der bypasses ikke noget tarmområde som ved en gastric bypass. Derfor beholder mavesækken sin funktion, men mavens størrelse er meget formindsket. Dette betyder at du kan indtage en mindre mængde føde end tidligere og opnår derved en hurtigere og langvarig mæthedsfornemmelse.

Operationen kan ikke gøres om, idet en større del af mavesækken fjernes helt ved operationen.

Hvem kan tilbydes en gastric sleeve operation?

Gastric sleeve operationen tilbydes kun efter lægelig vurdering.

Forventet vægttab

Det er forskelligt, hvor meget man taber efter operationen. En vellykket operation kan sammen med diæt og motion give et vægttab på ca. 60 % af din overvægt. Vægttabet er typisk mindre end ved en gastric bypass operation.

Fordele ved gastric sleeve operation

Mavesækkens størrelse formindskes, men i øvrigt fungerer mavesækken normalt Den del af mavesækken der danner sulthormonet Ghrelin fjernes.
Man undgår dumping da mavemunden bevares. Risiko for utilsigtede følger efter kirurgi reduceres, idet der er færre tilfælde af tarmforsnævring, fejlernæring, blodmangel, vitaminmangel, proteinmangel og afkalkning af knoglerne.

Ulemper ved gastric sleeve operation

Større risiko for utilfredsstillende vægttab. Uhensigtsmæssige spisevaner kan forsinke eller helt ødelægge virkningen af operationen. Mavesækken er efter operationen udsat for større risiko for utæthed i sammensyningen. Operationen kan ikke gøres om, da en del af mavesækken er fjernet.
Der er begrænset erfaring med gastric sleeve operationen, som er anvendt siden år 2003.

Komplikationer

Alle operationer kan medføre komplikationer. Gastric sleeve er en omfattende operation, og man må altid regne med, at nogle patienter rammes af komplikationer.

Generelle komplikationer:

 • Blødninger omkring operationsstedet. Opstår der blødninger, kan det blive nødvendigt med en ny operation.
 • Betændelse. For at forebygge betændelse får man antibiotika i forbindelse med operationen.
 • Lungebetændelse. Forebygges ved at være mest muligt ude af sengen efter operationen.
 • Blodpropper. Forebygges med blodfortyndende medicin, støttestrømper og ved at være mest muligt ude af sengen efter operationen. Specifikke komplikationer til Gastric sleeve.
 • Lækage (utæthed) ved sammensyningen af maven, hvorved mavesaften løber ud i bughulen. Dette optræder i 0,5 - 0,1 % af tilfældene. Opstår der en lækage, vil det være nødvendigt med en ny operation. Lækage giver ofte langvarige problemer, som kræver forlænget indlæggelse i flere uger.
 • Død. Indenfor det første år efter operationen er der en risiko på under 0,25 % for patienter yngre end 60 år og en betydelig øget risiko for patienter ældre end 60 år.
 • Mavesår.
 • Tarmslyng.
 • Brok.
 • Galdesten pga. stort vægttab.
 • Hårtab.
 • Hudproblemer.

Indlæggelse og operation

Aflysning af operation

Du må være forberedt på, at du kan risikere, at operationen bliver aflyst eller udsat til senere på dagen, hvis der opstår akutte eller uforudsete opgaver. Dette sker meget sjældent, men du skal vide, at det kan forekomme.

Operationsdagen

 • Du møder fastende og tørstende på det aftalte tidspunkt på operationsdagen i Gastroenheden.
 • Du skal hjemmefra have taget et bad og være omhyggelig med at rense navlen.
 • Du må ikke smøre creme på huden efter badet.
 • Evt. behåring på maven og op til brystbenet fjernes med barbermaskine, du må ikke bruge skraber. Du må ikke bære make-up, neglelak, kontaktlinser og piercinger.
 • Du får udleveret tøj og klæder om til operationen.
 •  Du får udleveret den aftalte medicin af sygeplejersken og går herefter selv ned til operationsstuen.
 • Tager du medicin, medbringes den hjemmefra.
 • Har du sukkersyge skal du medbringe dit apparat til måling af blodsukker
 • Lider du af søvnapnø og bruger CPAP, skal du medbringe apparatet og bruge det under indlæggelsen.
 • Medbring desuden badekåbe eller joggingbukser og hjemmesko.

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Efter operationen vågner du op på operationsstuen og skal selv kravle over i din seng. Du bliver herefter kørt til opvågningsafsnittet, hvor du vil blive observeret i nogle timer, inden du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet.

Du må gerne begynde at drikke: Vand, kaffe, te, light saft - i alt 500 ml. Drik langsomt og i små slurke. Desuden får du væske gennem drop i en blodåre. Du får udleveret et væskeskema, hvor du skal notere alt, hvad du drikker.

Hurtigt i gang igen

Allerede på operationsdagen er det vigtigt, at du kommer ud af sengen og er oppe mindst fire timer. Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for komplikationer som blodpropper og lungebetændelse. Du kan være oppe i flere omgange med hvileperioder indimellem. Du skal have støttestrømper på hele tiden under indlæggelsen. Du får målt blodtryk, puls og temperatur i løbet af dagen og aftenen. Du får ilt tilskud via et næsekateter, når du ligger i din seng.
Din kontaktsygeplejerske observerer dig under indlæggelsen.

Medicin mod smerter

Du får smertestillende medicin ud fra en fast plan.

Dagen efter operationen

Du skal være oppe mindst seks-otte timer. En speciallæge går stuegang i løbet af formiddagen. Du får information om, hvordan operationen er forløbet, og hvilke forholdsregler du skal tage i den følgende tid. Du bliver udskrevet 1-2 dage efter operationen, og du skal selv sørge for hjemtransporten. Du har mulighed for at stille spørgsmål.

Du får målt blodtryk, puls og temperatur i løbet af dagen.

Du skal følge den udleverede kostplan. Husk at notere alt, hvad du drikker i det udleverede væskeskema.

Den koordinerende sygeplejerske fra teamet, der står for behandling af svært overvægtige vil komme og tale med dig inden udskrivelsen og aftale en telefonkonsultation efter udskrivelsen. Du får udleveret kopi af notatet fra samtalen med overlægen og kontaktsygeplejersken ved udskrivelsen.
Vi sender et brev til din praktiserende læge efter udskrivelsen.

Efter udskrivelsen

Medicin mod smerter Hvis du har smerter efter udskrivelsen, kan du anvende Panodil eller Paracetamol, der kan købes som håndkøbsmedicin.
Du må ikke anvende medicin som f.eks. Magnyl, Kodimagnyl, Brufen, Confortid, som kan skade mavesækkens slimhinde og give blødning. Dette gælder hele livet.

Tegn på infektion

Du skal være opmærksom på infektionstegn ved sårene. Det vil sige rødme, hævelse, varme, tiltagende ømhed eller sivning fra sårene. Feber kan også være et tegn på infektion i sårene.

Sygemelding

Vi anbefaler tre til fire ugers sygemelding efter operationen. Dette gælder også selv om du er studerende eller har stillesiddende arbejde. Sygemeldingsperioden skal bruges til at lære at spise korrekt og give dig tid til at lære din nye livsstil at kende. I de første uger er du på speciel diæt, som kræver, at du har tid til at spise mange måltider og fokusere på, hvordan din mave reagerer. Du skal undgå tunge løft i sygemeldingsperioden. Sygemelding aftales med din egen praktiserende læge.

Regelmæssig kontrol

Efter operationen er det nødvendigt med kontrol i Medicinsk afdeling.
Du skal efter operationen følge de kostplaner, som diætisten har sammensat til dig. Du tilbydes opfølgende kontroller hos diætisten.

 • Hvis du får feber, tiltagende smerter eller ændring af smerterne efter udskrivelsen, skal du henvende dig til hospitalet. Du får udleveret et telefonnummer ved udskrivelsen.

Vigtige oplysninger efter operationen

Alkohol

Vi anbefaler, at du venter 3 måneder efter operationen med at indtage alkohol for at fremme kroppens heling og genopbygning. Herefter kan du godt drikke alkohol, men vær opmærksom på, at du eventuelt tåler mindre mængder alkohol end før. Desuden indeholder alkohol en del kalorier.

Håret

Håret vokser langsommere end sædvanligt de første seks-ni måneder efter operationen. Årsagen er det hurtige vægttab. Kroppen reagerer ved at spare energi på mindre vigtige funktioner i kroppen. Når kropsvægten stabiliseres, vender hårvæksten tilbage til det normale.

Sexliv og graviditet

Der er ingen restriktioner i forhold til hvornår du må genoptage dit sexliv. Hvis du er kvinde, anbefaler vi, at du undgår at blive gravid de første 2 år efter operationen, hvor der er et stort vægttab.

Tilskud af vitaminer og mineraler

Du har et livslangt behov for tilskud af vitaminer og mineraler og der kan på sigt opstå alvorlige mangeltilstande, hvis du ikke tager disse anbefalede tilskud:

 • En daglig multivitamin.

Ved konsultationer hos lægen kontrolleres dine blodprøver for at se, om du får den rette mængde tilskud eller om du skal suppleres med andre.

Medicin

Tager du medicin fx på grund af for højt blodtryk, sukkersyge eller astma, kan du forvente, at der skal ske ændringer i dosis efter operationen. Det sker i samråd med Medicinsk Afdeling og din egen læge.

Motion

Det er meget vigtigt at komme i gang med regelmæssig træning, når vægten reduceres. Motionen hjælper til med at bevare og styrke muskelmassen og er medvirkende til at opnå og vedligeholde et stabilt vægttab. En krop med muskler giver en bedre forbrænding. Efter udskrivelsen skal du bevæge dig 1/2-1 time hver dag. En skridttæller kan hjælpe til, at man får gået lidt flere skridt, fordi man kan se, om man får gået nok. Man kan f.eks. stå af bussen et stoppested inden, man ellers skal stå af.

Den første måned

I den første måned efter operationen kan det være svært at få tilstrækkelig næring, og i den periode anbefaler vi ikke hård fysisk træning.

Vælg enten at gå, cykle, bruge motionscykel eller stavgang.

Efter én til to måneder

Når der er gået én til to måneder, og du er kommet godt i gang med at spise almindelig mad, er det godt, at du træner mere intensivt og regelmæssigt. På grund af overvægten er der både gode og mindre gode træningsformer. Vælg mellem: Gåture, cykling, svømning, vandgymnastik, styrketræning og motionsdans. Det er vigtigt at du planlægger både konditionstræning og styrketræning.

Find motion, du kan lide

Det vigtigste er, at du finder en motionsform, der passer til dig, så du får lyst til at fortsætte træningen. I mange svømmehaller og motionscentre kan man komme på specialhold sammen med andre overvægtige.
Du kan evt. gå til motion sammen med nogle af dem, du går til kontrolvejning med. Det er vigtigt at du planlægger og prioriterer din motion.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan man gå på arbejde igen?

Vi anbefaler tre til fiire ugers rekreation. Du har brug for tid til at lære at spise korrekt og få tid til at lære sin nye livsstil i hverdagen inden du også skal gå på arbejde.

Skal man holde op med at gå i byen?

Du kan godt deltage i middage og fester, men du kan kun spise små portioner. Du skal ikke drikke og spise samtidig.

Hvornår må man køre bil?

Du må sædvanligvis køre bil efter ca. 7 dage.

Hvornår må man flyve?

Du må ikke flyve i 7 dage efter operationen. Du må ikke flyve til udlandet i 3 uger efter operationen. Du skal altid henvende dig til dit forsikringsselskab hvis du planlægger en udenlandsrejse indenfor 3-6 måneder efter operationen.

Kan man komme i scanner med clipsene?

Du kan godt få foretaget scanning med clipsene.

Bipper clipsene når man går gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen?

Nej, clipsene er lavet af titanium og giver ikke udslag i sikkerhedskontrollen.

Hvad sker der med huden?

Du skal regne med, at det tager omkring halvandet til to år, før du har en stabil vægt, og først derefter kan du evt. få foretaget en operation af den overskydende hud. Du kan henvises til plastikkirurgisk behandling af vores medicinske afdeling eller af din praktiserende læge. Du kan tilbydes operation med offentlig betaling efter bestemte kriterier.

Mere information

Litteratur
Link til ”Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje”: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/F012C263031D411BA45982CB13B19589.ashx

Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab
Faglig retningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab.

Patientforeninger

Sundhedsstyrelsens sundhedsguide: www. sundhedsguiden.dk

Lægeråd om sundhed og sygdom: www.netdoktor.dk

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør