CRPS - behandlng af børn

Når dit barn skal i behandling for CRPS, består behandlngen af et tre ugers indlæggelsesforløb.

Behandlingen består af et 3 ugers indlæggelsesforløb planlagt af et ”tværfagligt team”. I teamet deltager børnelæge, ortopædkirurg, anæstesilæge, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, pædagog og skolelærer.

Den indledende undersøgelse vil blive foretaget af en ortopædkirurg. Sygeforløbet gennemgås, herefter undersøges det smertegivende område. Har dit barn været til undersøgelse eller behandling andre steder, indhentes der journal og eventuelle røntgenbilleder og scanninger. Det er ofte nødvendigt med supplerende undersøgelser for at udelukke andre sygdomme.

Hvis det er nødvendigt med smertebehandling ved hjælp af et nervekateter, skal I tale med en af Børneafdelingens psykologer forud for indlæggelse. Samtalen bidrager til teamets samlede vurdering af, om barnet vil kunne gennemføre genoptræningsforløbet.

Inden indlæggelsen vurderes barnet i Fysio- og Ergoterapien. Der vil i forløbet være fokus på barnets mestring af egen situation, aktiv deltagelse og motivation, da dette typisk er en vigtig del af genoptræningsforløbet.

For at sikre, at jeres barn efter endt behandling modtager opfølgende støtte i lokalt regi, sendes en orienterende underretning til hjemkommunen om jeres barns situation og formodede støttebehov.

Indlæggelse på Børneafdelingen

Indlæggelsen foregår i Børneafdelingens sengeafsnit. Barnet skal være ledsaget af far eller mor. Inden indlæggelsen bliver barnet undersøgt, og der bliver skrevet journal ved ortopædkirurgen eller børnelægen. På indlæggelsesdagen anlægges nervekateter til smertebehandling, hvis det er blevet besluttet.
Barnet indlægges i 1 døgn, til I er fortrolige med pumpen og håndteringen af denne.

En af de første indlæggelsesdage er der en samtale med Børneafdelingens socialrådgiver efter behov.

På 2. dagen overgår barnet til behandling i dagtiden. I kommer enten ind hjemmefra, eller bor på hospitalets patienthotel, hvis transporten til jeres hjem er lang. Hvis der er spørgsmål eller problemer, skal henvendelse ske til Børneafdelingen.

Nervekateter til smertebehandling

Nervekateteret anlægges mens jeres barn er i fuld bedøvelse. En af jer forældre kan være med på operationsstuen til barnet er bedøvet. Efter bedøvelsen kommer dit barn på opvågningsafdelingen. Vi vil kalde på jer, så I kan være til stede, når barnet vågner rigtig op.

Nervekateteret anlægges typisk ved hjælp af ultralyd. Selve kateteret er en meget tynd plastikslange med en lille ledning. Når katetret lægges, stimuleres der kortvarigt med en lille elektrisk strøm, således at vi kan se, at det ligger ved den rigtige nerve. Dette ses ved, at musklerne bevæger sig. Nervekateteret kobles til en pumpe, der giver en konstant mængde af lokalbedøvende medicin. Nervekateteret har man i 3 uger.

Billedet viser anlæggelsen af et nervekateter i et lår.
Anlæggelse af nervekateter.
Foto: Dagkirurgisk Afdeling
Billedet viser størrelsesforskellen mellem en 1-krone og et nervekateter.
Størrelse på nervekateter sammenlignet med en 1-krone.
Foto: Dagkirurgisk Afdeling.

I Fysioterapi og Ergoterapi

Terapeuterne vil i samarbejde med jer lægge en plan for behandlingsforløbet.

Inden jeres barn indlægges, bliver I indkaldt til en ”før-test”, hvor barnets brug af sin krop, hverdagsaktiviteter, smerteoplevelse og motivation for genoptræningen vurderes. Herefter udarbejdes en fælles målsætning for genoptræningen.

Selve behandlingen består af alsidige hverdagsaktiviteter, fin- og grovmotoriske aktiviteter, balance- og styrkeøvelser, som passende udfordrer barnets evner og muligheder. Behandlingen er individuel, og planlægningen foregår i tæt samarbejde med jer. 

Under indlæggelsen vil jeres barn en gang om dagen modtage fysio- og/eller ergoterapi (alle hverdage). Resten af dagen og i weekenderne skal barnet træne selv på baggrund af de aftalte øvelser.

Målet med forløbet i Fysio- og Ergoterapien er, at jeres barn opnår sin alderssvarende funktionsevne, så nødvendige og meningsfulde hverdagsaktiviteter kan genoptages.

Billedet viser en person, med nervekateter i låret, som træner på en trampolin.
Træning hos ergoterapeuten.
Foto: Dagkirurgisk Afdeling.

Hos psykologen

Familiens samvær og daglige liv påvirkes, når jeres barn får CRPS. Dette drøftes med psykologen undervejs i forløbet og I får vejledning i, hvordan I støtter jeres barn og dermed bidrager til behandlingen. Vær opmærksom på, at det kan styrke behandlingsresultatet, hvis jeres barn efter udskrivelse får adgang til psykologstøtte i lokalt regi.

Hos smertesygeplejersken I vil dagligt skulle kontakte smertesygeplejersken i Dagkirurgisk afdeling på et fast tidspunkt. Hun vil justere pumpens hastighed, således at jeres barn er smertedækket, men også aktivt kan træne armen eller benet. Smertesygeplejersken vil lære jer at skifte medicinen på pumpen.

Billedet viser en pumpe.
Husk en rygsæk til din pumpe.

Hos socialrådgiveren

I samråd med forældrene og det tværfaglige team afklarer socialrådgiveren hvilken hjælp og støtte, der måtte være behov for i forbindelse med indlæggelsen og efterforløbet. Eksempelvis muligheder for orlov, støtte i skole, hjem og fritid.

Fjernelse af kateteret

Nervekateteret anlægges mandag i 1. uge og fjernes senest i 3. uge. I vil blive instrueret i at slukke pumpen aftenen før kateteret skal fjernes. Nervekateteret fjernes uden bedøvelse, og det er ikke forbundet med nogen form for ubehag, fordi kateterslangen er glat og derfor trækkes nemt ud.

Efterkontrol

Der udarbejdes en genoptræningsplan ved udskrivelsen og barnet fortsætter med træningen derhjemme efter de 3 ugers intensive behandling. Barnet kommer til kontrol hos fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten kort efter udskrivelsen. Endvidere kommer barnet til kontrol hos ortopædkirurgen/børnelægen efter 2-3 uger, 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder.

3 ugers behandlingsplan trin for trin:

 • Familien informeres om beslutningen og den eventuelle plan for behandling.
 • Barnet indkaldes til før-test i Fysio- og Ergoterapien inden indlæggelsen.
 • Barnet indkaldes til fælles samtale med psykolog og socialrådgiver inden indlæggelsen.
 • Barnet indlægges på Børneafdelingen og får skrevet indlæggelsesjournal.
 • På Dagkirurgisk Afdeling bedøves barnet, og der anlægges nervekateter til smertebehandling.
 • Barnet forbliver på Børneafdelingen den første nat, hvorefter der flyttes til Patienthotellet.
 • Under indlæggelsen ses barnet primært af børneortopædkirurg og anæstesilæge.
 • Der trænes dagligt i Fysio- og Ergoterapien dagligt, og smertesygeplejersken i Dagkirurgisk Afdeling konsulteres dagligt med henblik på pumpeindstilling.
 • Barnet kommer dagligt i skolestuen, når der ikke er træning.
 • Under indlæggelsen er der desuden samtale med psykolog og ved behov med socialrådgiver.
 • Under indlæggelsen sendes der en underretning til barnets hjemkommune omkring barnets situation og eventuelle videre behov for støtte. Om muligt holdes der inden udskrivelse tværfagligt møde med den kommunale psykolog, hvis der skønnes behov for dette.
 • Ved udskrivelsen udarbejdes en genoptræningsplan med henblik på barnets videre træning.
 • Barnet udskrives efter 3 uger af børnelæge eller ortopædkirurg.
 • Kontaktlægen i Børneortopædkirurgisk Sektion vil være primær kontaktperson.
Redaktør