Tavshedspligt - ansatte i sundhedsvæsenet har tavshedspligt

Alle sundhedspersoner er underlagt tavshedspligt. Læs her mere om, hvordan vi som udgangspunkt ikke må give oplysninger om dit helbred eller andre fortrolige oplysninger videre uden dit samtykke.

Tavshedspligten sikrer, at viden om dig ikke gives videre

Tavshedspligten er en patientrettighed som:

 • giver dig krav på fortrolighed fra sundhedspersoners side
 • med visse undtagelser betyder, at du selv bestemmer om oplysninger om dit helbred, personlige eller økonomiske forhold må gives videre til andre

Sundhedslovens bestemmelser om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger er med til at sikre, at sundhedspersoner som udgangspunkt ikke videregiver det, de erfarer i forbindelse med kontakten til patienter.

Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om:

 • diagnoser og undersøgelser
 • indlæggelse på hospital
 • behandling på en skadestue
 • sociale problemer
 • misbrugsproblemer
 • strafbare forhold
 • privatøkonomi

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med dit forløb

Sundhedspersoner kan dog uden dit samtykke give informationer videre til andre sundhedspersoner, som deltager i undersøgelsen og behandlingen af dig.

Det betyder, at relevante oplysninger bliver givet videre, hvis du overflyttes til behandling på en anden afdeling, et andet hospital eller psykiatrisk center.

Det betyder også, at din læge og den speciallæge, som har henvist dig, modtager et udskrivningsbrev fra hospitalet eller det psykiatriske center om den undersøgelse/behandling, du har gennemgået.

Det samme gælder, hvis du er blevet undersøgt/behandlet på et af de private eller offentlige hospitaler eller klinikker, som vi eller Danske Regioner har indgået aftale med.

Videregivelse af helbredsoplysninger m.m. til andre formål end behandling

Det kræver dit skriftlige samtykke, hvis dine helbredsoplysninger skal videregives til andre formål end behandling, fx til brug for andre offentlige myndigheder, din arbejdsgiver, forsikringsselskaber eller lignende.

Der er dog visse undtagelser. Det kan være:

 • hvis det er følger af en lov, fx i forbindelse med særlig støtte til børn og unge efter serviceloven, tilbagebetaling af sociale ydelser og i forbindelse med visse sager om førtidspension
 • ganske særlige situationer, hvor hensynet til dig viger i forhold til hensynet til andre væsentlige interesser, fx. i tilfælde af efterforskning af alvorlig kriminalitet, eller hvis andres liv eller helbred, herunder dine pårørendes, udsættes for nærliggende fare

Hvis hospitalet eller det psykiatriske center videregiver helbredsoplysninger m.m. om dig til andre formål end til undersøgelse/behandling, bliver du orienteret om det og om formålet med videregivelsen.

Redaktør