Her er sparekataloget

​Se kataloget her og læs Anders Aggers forklaring på, hvordan der er prioriteret.

​Sparekataloget for Amager og Hvidovre Hospital er nu offentliggjort og kan ses her:

 Sparekatalog.pdf

I kataloget giver direktionen deres bud på, hvor hospitalets 73,5 millioner kroners besparelser skal findes. Kataloget er nu til politisk behandling i Regionsrådet frem til d. 20. september. Først når politikerne har godkendt kataloget, kan besparelserne blive ført ud i livet.

”Det er vigtigt at pointere, at sparekataloget er Amager og Hvidovre Hospitals forslag, som kan blive ændret af politikerne, inden der bliver vedtaget et endeligt budget d. 20. september,” siger hospitalsdirektør Anders Agger.

Sparer mindst muligt tæt på patienterne, 

”Det har været en meget svær proces at finde de nødvendige besparelser,” fortæller Anders Agger videre. 

”Det er vanskeligt år for år at finde de ønskede besparelser, og besparelserne for 2017 vil desværre føre til serviceforringelser for patienterne nogle steder og øget arbejdspres for medarbejderne. Det er beklageligt, men det er sådan, landet ligger,” siger Anders Agger og fortæller videre, at det har været direktionens højeste prioritet at lægge besparelserne mindst muligt tæt på patienterne.

”Både i direktionen og blandt afdelingsledelserne har vi gjort, hvad vi kunne, for at besparelserne under de givne omstændigheder kommer til at påvirke patienterne mindst muligt. Det betyder fx, at besparelserne i klinikkerne er relativt mindre sammenholdt med besparelserne i hospitalets øvrige funktioner – fx i administrationen,” siger han og tilføjer:

”Vi har fx prioriteret at gennemføre sammenlægninger af sekretariater og reducere servicepersonalet i nogle afdelinger, ligesom vi reducerer antallet af senge i de afdelinger, hvor det giver mening.”

Prioriterer kerneopgave og udvikling

Selvom besparelserne er brede og rammer det meste af hospitalet, har hospitalets strategi og udvikling været vigtige faktorer i prioriteringen af spareforslagene.
 
”Vi har selvfølgelig taget udgangspunkt i strategien Det handler om liv, når vi har truffet vores valg og lavet vores prioriteringer. Vi har vægtet vores kerneopgave som akuthospital højt, og det betyder blandt andet, at Anæstesiologisk Afdeling ikke bliver skåret i bemandingen. Akutmodtagelsen/Akutklinikkerne får et reduceret sparekrav, og vi har i videst muligt omfang forsøgt at undgå besparelser på vagtdækning og beredskab i de afdelinger. 85 procent af vores patienter kommer ind akut, og det er vigtigt, at vi sikrer et godt flow og undgår flaskehalse. Der for er der nogle afdelinger, som ikke bliver ramt så hårdt,” forklarer Anders Agger og fortsætter:

”Vi har med spareplanen også sikret, at vi kan blive ved med at udvikle os på Amager og Hvidovre. Selvom vi skal spare, skal vi blive ved med at forske, og derfor har vi prioriteret, at der fortsat skal være midler til forskningsområdet.”

Budgettet 2018

Sparekataloget for 2017 afspejler ifølge Anders Agger også direktionens forventninger til budgettet for 2018.

”Regionen stiller jo krav om 2 procents meraktivitet i 2017. Vi vurderer ikke, at vi på Amager og Hvidovre Hospital kan opfylde mere end halvdelen af det aktivitetskrav. Det betyder, at der også kommer til at mangle penge i budgettet for 2018,” forklarer Anders Agger.

Derfor indgår der også flere besparelser i sparekataloget for 2017, som først får budgetmæssig virkning i 2018. Det gælder fx: mere samarbejde på tværs af laboratorier, optimering af prøvetagning ved stuegang og en gennemgang af ambulatoriernes overholdelse af udredningsgarantien.

”Det gør vi for at være på forkant, og for at komme de problemer, vi ser for budgettet 2018, i forkøbet,” forklarer Anders Agger.

Blandt de besparelser som vil have effekt allerede i 2017 er fx: nedlæggelse af decentrale konsultationer og laboratorier og centralisering af administrative opgaver som fx web-arbejde.

Det videre forløb

Frem til 20. september er Amager og Hvidovre Hospitals sparekatalog til behandling i Regionsrådet. 

Efter budgetvedtagelsen d. 20. september afholdes møde med de faglige organisationer med henblik på at minimere antallet af afskedigelser. Der planlægges også stormøder med de ansatte på de tre matrikler. 

Som det første herefter vil der blive afholdt omplaceringssamtaler med de berørte ansatte. I perioden frem til 31. oktober vil hospitalet forsøge at omplacere de ansatte, enten på AHH eller på de øvrige hospitaler via regionens tryghedsordning Region H Match. Er en omplacering ikke mulig udsendes partshøringsbrev i forhold til påtænkt afskedigelse primo november, og en eventuel afskedigelse vil ske med udgangen af november måned. Redaktør