"Forskningen skal rettes mere direkte mod patienterne"

​Forskningen på Amager og Hvidovre Hospital skal implementeres, mens den foregår, den skal rettes mere mod patienterne og foregå mere på tværs. Forskningschef Ove Andersen fortæller om sine planer for de kommende år.

Vent...

Professor Ove Andersen er netop blevet fastansat som forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital, og han tager hul på arbejdet med et fast greb i hospitalets forholdsvis nye forskningsstrategi.

"I strategien forpligter vi os til forskning, som er direkte rettet mod patienterne. Det har vi altid sagt, at vi ville gøre, men det er en helt ny tankegang, at vi nu vil forske og implementere resultaterne, mens forskningen stadig foregår," fortæller Ove Andersen.

suPAR og fokus på alkohol

Han nævner suPAR-analysen (en test, der kan afsløre alvorlig sygdom, red.) i Akutmodtagelsen som et eksempel på implementering sideløbende med forskning samt et helt nyt projekt, der går ud på, at Akutmodtagelsen i langt højere grad fokuserer på alkohols betydning for patienter, der kommer i akutmodtagelsen. 

"I en tredjedel af vores medicinske indlæggelser spiller alkoholforbruget en rolle. Både forskere og det lokale kvalitetsråd arbejder sammen om at optimere behandlingen og plejen af de mange patienter, hvor alkohol er en vigtig faktor for patientforløbet samtidig med, at vi forsker i alkohols betydning for forløbene," fortæller Ove Andersen. Han lægger vægt på, at projektet støtter op om driften i forhold til nærhedsfinansieringen, som netop blandt andet går ud på at reducere genindlæggelser. 

Et andet eksempel er forskning i organisatoriske ændringer, som er en ny forskningsdisciplin for hospitalet. Den vil som få høj prioritet i forbindelse med med, at det nye Hvidovre Hospital bliver bygget, og en ny fælles akutmodtagelse (FAM) bliver etableret.

Væk med silotænkning

Samtidig vil Ove Andersen arbejde for at bryde silotænkning indenfor forskning ned.

"Vi har ikke en lang tradition for forskning på tværs af faggrupper, så det skal vi styrke. Fx skal vi fra starten af en ph.d. tænke på tværs af professioner som fx diætister, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter osv. Det samme gælder i sammensætningen af vejledergruppen. Den tilgang bliver en af mine største opgaver," siger Ove Andersen. 

Han henviser til, at hospitalet allerede er med i flere CAGs – Clinical Academic Groups, hvor samarbejdet netop foregår på tværs af både fag, hospitaler, universiteter og regioner med den synergi, det medfører.

En service for resten af hospitalet

Som forskningschef er det ikke Ove Andersens rolle at "blande sig" i forskningen ude i afdelingerne. 

"Min rolle er at hjælpe i forhold til rammemæssige udfordringer, fx økonomi eller at sikre de rette lokaler til forskningen. Samtidig kan jeg hjælpe med at kvalificere den forskning, som er mere svag, fx forskning i akutte patienter og specielt udsatte grupper," siger Ove Andersen.

Han vil også meget gerne vil tilbyde hjælp til innovative projekter, som kan blive til gavn for patienter og medarbejdere og udvikle sig kommercielt.

"Jeg har selv fire patenter, og i Klinisk Forskningscenter kan vi hjælpe dem, der ikke forsker, men har gode ideer, til at få deres gode ideer ud at leve," fortæller Ove Andersen.

Ansættelsen af Ove Andersen som forskningschef er i form af en fastansættelse. Stillingen har hidtil været en åremålsstilling.

De siger om Ove Andersen:

Professor i Gastroenheden og koordinerende professor til Universitetet og medlem af Forretningsudvalget under Forskningsrådet, Flemming Bendtsen:

"Amager og Hvidovre Hospital har trods mange organisatoriske ændringer gennem IMG_2841_Flemming Bendtsen_270x160.jpg de seneste årtier bevaret en meget betydelig forskningsaktivitet. Hospitalet viser ved ansættelse af en forskningschef, at dette område fortsat har høj prioritet.

Ove har gjort et meget stort arbejde i mange arbejdsgrupper for at sikre Amager og Hvidovre Hospitals stemme bliver hørt. Noget som måske ikke lige bemærkes, men er meget vigtigt.

Ove har udvist særdeles gode evner til at favne bredt med forskning og aktivering af brede samarbejdsflader og inddragelse af mange faggrupper. En vigtig disciplin til at udvikle disse områder og fastholde det bedst kvalificerede personale. Jeg ser frem til et øget samarbejde og styrkelse af de mange "stærke" forskningsmiljøer, der er placeret ude i afdelingerne."

Hospitalsdirektør, Birgitte Rav Degenkolv:

"Det er dejligt, at Ove kan fortsætte det arbejde, han har sat i værk som forskningschef på hospitalet de sidste mange år. Ove har udrettet virkelig meget, fået etableret et stærkt forskningsmiljø sammen med mange andre forskningsaktive faggrupper og har arbejdet strategisk med forskningsområdet gennem mange år. 

Når Ove nu fortsætter arbejdet, vil der særligt være opmærksomhed på at få skabt et endnu tættere samarbejde på tværs af hospitalets forskningsmiljøer og sammen med hospitalets ordførende professorer få omsat hospitalets forskningsstrategi til gavn for patienter og pårørende, ligesom det bidrager til stærke faglige miljøer, og det er vigtigt for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale."


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor