Personalepolitik: Den gode arbejdsplads

Her kan du se Amager og Hvidovre Hospitals personalepolitik​. Ledelse og medarbejdere har i de kommende år valgt at sætte særligt fokus på følgende temaer:

Høj faglighed og samarbejde om kerneopgaven

Kompetent behandling af patienterne hænger tæt sammen med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Når vi arbejder med netop det, vi er bedst til, bliver vi gladere for at gå på arbejde. Vi skal også styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og faggrupper. Godt samarbejde betyder meningsfulde arbejdsgange og gode patientforløb.

Sådan kan vi arbejde videre med det

Et bredt udsnit af Amager og Hvidovre Hospital​s medarbejdere er blevet spurgt om, hvordan de vil beskrive en god arbejdsplads. Styrket samarbejde – både internt i afdelingen, men også tværfagligt og på tværs af afdelinger var et centralt tema i besvarelserne.
Der blev blandt andet foreslået:

 • At uddelegere og give plads til kollegernes indflydelse og medansvar
 • At planlægge og koordinere arbejdsopgaverne i dialog med kollegerne
 • At dele vores viden med andre
 • At knytte professionelle relationer og skabe forståelse for hinandens arbejdsopgaver fx gennem besøg i andre afdelinger og arbejdspladser, som vi gerne vil eller allerede samarbejder med
Og så blev det understreget, at vi skal holde kerneopgaven i fokus og huske på, at vi alle sammen har det samme formål: at bidrage til det gode patientforløb.

Ledelse skaber rammer

Ledelse handler om mere end de overordnede linjer og strategier. Åben, nysgerrig og opsøgende ledelse er væsentlig for oplevelsen af at være på en god arbejdsplads. Inddragende, støttende og interesseret ledelse skaber et bedre og mere inspirerende arbejdsmiljø.

Sådan kan vi arbejde videre med det

Et bredt udsnit af Amager og Hvidovre Hospitals medarbejdere er blevet spurgt om, hvordan de vil beskrive en god arbejdsplads. De er kommet med en række bud på, hvordan vi kan arbejde med ledelse.

De sætter blandt andet fokus på, at ledelse styrkes ved:


 • At anerkende alles særlige rolle på hospitalet
 • At anvende medarbejdernes kompetencer
 • At give og modtage feedback
 • At undersøge hvordan hverdagen bliver meningsfuld for den enkelte i afdelingen
 • At give medindflydelse der, hvor det er relevant
 • At skabe god og smidig arbejdstilrettelæggelse i dialog med medarbejderne
Ovenstående punkter er ikke en manual til at blive en bedre leder. Ledelse er et komplekst begreb. Men det er de punkter, som personalet fremhævede, da de blev spurgt, hvordan vi skal arbejde videre med ledelse på hospitalerne.

Udvikling og fornyelse

Et moderne og innovativt hospital er i konstant udvikling. Faglig udvikling og uddannelse er vigtige brikker. Vi skal tænke de nye kompetencer ind i hverdagen, og vi skal lære af hinanden. Det er i samspillet og i opgaveløsningen, at vi virkelig udvikler os. Den nye viden skal i spil der, hvor der er brug for den. Det kræver engagement, forståelse og samarbejde i hele organisationen.

Sådan kan vi arbejde videre med det

Et bredt udsnit af Amager og Hvidovre Hospitals medarbejdere er blevet spurgt om, hvordan de vil beskrive en god arbejdsplads. Her lagde medarbejderne særlig vægt på, at uddannelse skal prioriteres bredt til alle faggrupper. Udvikling og uddannelse er ikke kun for den enkelte, vi skal også have fokus på at bringe de nye kompetencer i spil i hverdagen til glæde for den enkelte medarbejder og til gavn for patienter og kolleger.

De lægger særlig vægt på:


 • At den enkelte afdeling beskriver kriterier og prioritering af uddannelse
 • At bruge MUS-samtalerne til at koble individuelle udviklingsbehov med organisationens
 • At tænke uddannelse og udvikling tæt sammen med arbejdsgange og daglig praksis
 • At øge muligheden for kollegial sparring i hverdagen.
Det blev også understreget, at kompetencer og viden skal efterspørges i overensstemmelse med Amager og Hvidovre Hospitals strategi.

Respekt for hinanden

Har du hilst på din kollega i dag? Opmærksomhed på en god og respektfuld tone er vigtig – både for samarbejdet med kollegerne og for patienternes behandling. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig. Så smil, vis din respekt og tag individuelt ansvar for den gode tone på din arbejdsplads. Det er små tiltag, som vi ofte glemmer i en travl hverdag.

Sådan kan vi arbejde videre med det

Et bredt udsnit af Amager og Hvidovre Hospitals medarbejdere er blevet spurgt om, hvordan de vil beskrive en god arbejdsplads. En mere respektfuld og anerkendende tone på arbejdspladsen var et af de centrale temaer, der blev nævnt. De er kommet med en række bud på, hvad der er vigtigt for at skabe et godt arbejdsmiljø og en god omgangstone.

De foreslår, at vi arbejder med:


 • At hilse på hinanden, når vi mødes på gangen
 • At tale respektfuldt om og til hinanden
 • At være imødekommende overfor og interesseret i kolleger
 • At se hinanden i øjnene
 • At bringe god tone på dagsordenen på arbejdspladsen
Den gode omgangstone er vigtig for det kollegiale fællesskab. Og det er også vigtigt at patienterne oplever en god tone, når de er på hospitalerne.​

​Få mere at videeller s
e mere om hospitalets strategier og fælles værdier på.


Redaktør