Initiativer

Læs mere om de forskellige initiativer og projekter vi arbejder med på hospitalet. Både dem vi har gennemført og dem vi gerne vil sætte i gang. 

Energi 

ESCO-energirenovering

ESCO-energirenovering er en OPP-model (Offentligt-Privat Partnerskab), hvor en privat virksomhed eller et konsortium tilby­der totalløsninger indenfor energirenovering og ejendomsudvikling i bl.a. offentlige bygninger og stiller garantier for den aftalte energibesparelse. Med ESCO-projektet gennemføres en lang række energieffektiviseringstiltag samt etablering af grønne energikilder. Energirenoveringen omfatter meget forskellige initiativer, som bl.a. renovering af belysningen med moderne LED-teknologi og optimering af ventilation, varme og køl på hospitalet. Læs mere om projektets rammer og indhold.
 

Solceller

Solceller på taget af servicebygningen
Den 21. april 2015 blev et stort solcelleanlæg på Hvidovre Hospital indviet af regionsformanden Sophie Hæstorp Andersen. Solcelleanlægget dækker ca. 6.000 kvadratmeter og består af 2.375 installerede paneler, som udgør i alt 3.800 kvadratmeter solceller med en beregnet ydelse på 705.000 kWh per år. Solcelleanlægget leverer grøn strøm, som betyder, at CO2-udlednin­gen reduceres. Anlægget er finansieret af Region Hovedstaden med 15 mio. kroner via et såkaldt energilån, som tilbagebetales over 10 år ved hjælp af de forventede besparelser på indkøb af el.
 

Fryserhotel

Opbevaring af prøver fra undersøgelser og forskningsprojekter er en vigtig opgave på mange hospitaler, herunder på Hvidovre Hospital. Vi har mange -80 °C-frysere, som ikke var placeret hensigtsmæs­sigt, heller ikke ud fra en energibetragtning. Vi har derfor etableret første etape af et fryserhotel, der samler fryserne et bedre sted og for at kunne køle fryserne med vand på en mere energieffektiv måde, end det gøres i dag (via luft). Med en omlægning af vores fryserplacering og energiforsyning/køling hertil skabes energieffektiviseringer, driftsmæssige forbedringer samt en højere driftssikkerhed for prøveopbevaringen.
 
Konkret går projektet ud på, at et lokale er indrettet således, at selve rummet køles ned ved hjælp af vand fra kølekredsløbet og at vandet derefter køler de enkelte frysere. Det er en god idé, da køling via vand er mere energieffektivt end køling via luft, som man traditio­nelt har gjort. Ud over indretningen/ombygningen af lokalet har projektet krævet, at en række af fryserne blev ombygget til vandkøling.
 

Lysrenovering

Vi har lavet flere testprojekter omkring lysrenovering med LED-tekno­logi. Forventningen til projekterne har været, at LED skal give en energibespa­relse, men vi har herudover også i høj grad haft fokus på mulige drifts­mæssige forbedringer ved anvendelse af LED samt en forbedring af selve lyskvaliteten.
 
Lyskvaliteten har været en udfordring for LED-teknologien i nogle år, men vi har med vores testprojekter brugt LED-løsninger, der har forbedret lyset i forhold til før, hvor LED har erstattet lysstofrør, sparepærer og lignende. Fælles for alle områder er, at vi har lavet en grundig kvalitetsvurdering af de mulige produkter, da der stadig er mange forskellige kvaliteter hvad angår LED-belysning og da der med LED-teknologien er kommet flere muligheder ift. lysets farve, lysstyring m.m.
 
Vi har haft fokus på tre hovedområder: (1) Retrofit af eksisterende armaturer med LED-lyskilder, hvor lysstofrør og sparepærer er erstattet én til én med LED-lyskilder. (2) Komplet renovering af lyset, hvor nye LED-armaturer og lyssty­ring er etableret. (3) Renovering af udendørs belysning ved at udskifte selve armatu­ret med nye LED-armaturer.
 
Projekterne har alle været en succes hvad angår lyskvalitet. Men også hvad angår rentabilitet viser projekterne, at der er god mening i at renovere lys med LED, hvor billige og dyre løsninger samlet set giver en simpel tilbagebetalingstid på godt fem år for de mest gennem­gribende løsninger.
 
Ved renovering af afdelinger etableres der i dag LED-belysning og der er bl.a. på Amager Hospital foretaget udskiftninger af lyset til LED. Samlet set er der dog lang vej endnu, hvis det meste af Amager og Hvidovre Hospital skal være oplyst via LED-belysning og en optimal styring heraf. Vores ESCO-projekt​ hjælper her gevaldigt, idet der i projektet er planlagt at udskifte over 14.000 eksisterende lysarmaturer til LED-armaturer.
 

Affald


Affaldskværne
I slutningen af 2014 blev der installeret to affaldskværne og et opsamlingssystem, inkl. en stor tank i kælderen, til håndtering af madaf­faldet på Hvidovre Hospital. Via de to kværne bliver alt køkkenets madaffald og madrester fra de forskellige afdelinger samt personalekantinen samlet og transporteret til opsamlingstanken, som tømmes ca. hver tredje uge. Madaffaldet transporteres derefter til et biogasanlæg, hvor madresterne producerer biogas og hvor rest­produktet efterfølgende kan nyttiggøres til gødning af landbrugsjord.
 
Selvom denne proces kræver lidt ekstra vandforbrug til bl.a. at skylle kværnene har projektet medført en åbenlys miljøgevinst i forhold til tidligere. Affaldet udnyt­tes nu langt bedre end før, hvor det blev brændt på affaldsforbrændingsanlæg. Hertil kommer, at systemet har medført et løft på arbejdsmiljøsiden, idet kværnene har mindsket transport af madaffaldet i selve køkkenet samt ud til en affaldscontainer i hospitalets økonomigård (ved transporten ud til affaldscontaineren har der i den kolde årstid tidligere været to fald-­ulykker – ulykker som med den nye løsning er blevet forebygget).
 

Pressemaskiner og genanvendelse

I en årrække bruger Serviceafdelingen pressemaskiner til at presse de store mængder pap-affald, som hospitalet producerer hver dag. Pappet presses og bundtes, hvorefter det køres til genanvendelse. På samme måde presses og bundtes også det klare bløde plast, som bl.a. bruges til afdækning af klargjorte senge. Det bløde plast er en vigtig ressource, som i dag fint kan genanvendes. Et forsøg med tilsvarende at samle hård plast til genanvendelse er pt. i gang på Hvidovre Hospital, men opgaven er ikke ligetil, da det kræver at plastbeholderne er rene og at der findes passende modtageanlæg, der kan genanvende den hårde plast.
 

Vand og spildevand 

Vandeffektivisering

Region Hovedstaden har sammen med Hvidovre og Herlev hospitaler samt Rigshospi­talet haft et projekt om ’det vandeffektive hospital’, som er finansie­ret af staten. På Hvidovre Hospital er der i den forbindelse lavet en grundig kortlægning af vandtyper, forbrugsfordelinger m.v. Med denne kortlægning har vi fået et godt overblik over vores forskel­lige vandforbrug og vi kan bruge resultatet til at finde muligheder for genanvendelse eller anden udnyttelse af vand. Resultatet af screenin­gen kan ses i energikortlægningen for Hvidovre Hospital.
 

Kortlægninger af kemikalie- og lægemiddelforbrug

For Amager og Hvidovre Hospital er der udarbejdet spildevandstekniske beskrivelser som grundlag for en regulering af hospitalerne via spildevandsudledningstilladelser. Disse redegørelser indeholder bl.a. en kortlægning af hospitalets kemikalie- og lægemiddelforbrug og en analyse af de miljømæssige effekter heraf. Med afset i dette arbejde kan der fremadrettet tages bedre hånd om vores miljøbelastende udledning.
 

Øvrige 

Renovering af kemikaliedepot

Kemikaliedepot for oplag af sprit og formalin til patologisk afdeling trængte til en renovering grundet sikkerheds- og miljørisici. Depotet har hermed fået en bedre indretning, herunder behørige spildbakker, samt en advarselsmærkning omkring depotet.
 

Påfyldning af gartnermateriel

På baggrund af myndighedskrav blevet der etableret behørig påfyldnings- og vaskeplads til gartnermateriel, således at jord- og grundvandsforurening forebygges.
 

Brandøvelser

Nu udføres brandøvelser ved brug af gasbrænder samt opsamlingskar, som erstatning for brug af brænde og dieselolie. Da vi ikke bruges skum i vores månedlige brandøvelser og da der nu bruges gas som brændsel, er der ikke længere risiko for at forurene jord og grundvand ved brandøvelsespladsen.
 ​


Redaktør