ESCO-energirenoveringen

​ESCO er en model, hvor en privat virksomhed eller et konsortium tilbyder totalløsninger indenfor energirenovering og ejendomsudvikling i bl.a. offentlige bygninger og stiller garantier for den aftalte energibesparelse, via en såkaldt Energy Performance Contract (EPC). ESCO betyder Energy Services Company og bruges bl.a. i Danmark som en betegnelse for denne type energirenovering.

 

Hovedformålet for at igangsætte ESCO-projekter er typisk et ønske om at sænke energiforbruget markant gennem forbedring eller udskiftning af energianlæg m.m.

 

I 2014 blev processen omkring et ESCO-projekt på Hvidovre Hospital for alvor sat i gang. Via et udbud blev Siemens udvalgt som ESCO-partner til at lave en grundig analyse af hospitalet med henblik på energirenovering, som starten af 2016 mundede ud i, at projektet endeligt blev igangsat. Siemens har nu opgaven at planlægge og gennemføre en omfattende

energirenovering af Hvidovre Hospital, og Siemens stiller i vores tilfælde også finansiering til rådighed. Denne investering får Siemens retur via de besparelser, hospitalet vil få grundet et lavere energiforbrug. Idet Siemens samtidig stiller garanti for, at der opnås energibesparelse, der så igen kan dække projektets omkostninger gør, at projektet giver os en større sikkerhed for, at de tiltag der gennemføres også giver den ønskede gevinst.

 

Energirenoveringen omfatter meget forskellige initiativer, som bl.a. renovering af belysningen med moderne LED-teknologi og optimering af ventilation, varme og køl på hospitalet. De planlagte projekter er listet længere ned på denne hjemmeside.

 

Modellen

Baggrunden for, hvorfor vi har valgt at bruge ESCO-modellen, er hovedsagelig følgende:

​Garantien for den vurderede energibesparelse

Traditionelt set er energirenovering og energieffektivisering blevet foretaget i enkelte bidder, mange gange vha. rådgivningsbistand, der også har beregnet en forventet energibesparelse. Mange af de beregninger og vurderinger af energibesparelser er dog i realiteten ikke kommet i mål. Årsagerne hertil er mange og forskelligartede, som fx at et nyt ventilationsanlæg ikke er blevet indstillet og indkørt behørigt eller at anlægget ikke er blevet drevet tilstrækkeligt til, at energibesparelsen er blevet realiseret. Med ESCO-modellen stilles der garanti for energibesparelsen i en periode (10 år i vores tilfælde), hvormed kunden får en større sikkerhed for den faktiske miljømæssige og økonomiske gevinst via energibesparelsen.

 

Flere finansieringsmuligheder

Grundet den garanterede energibesparelse er det nemmere at finde finansiering. En investor har en høj sikkerhed for, at investeringen afbetales, idet energibesparelsen giver det nødvendige økonomiske råderum. Finansieringen giver mulighed for at få energirenovering m.m. uden at belaste de i forvejen pressede hospitalsbudgetter og kan samtidig give hospitalerne et løft via fx nye lysarmaturer og et bedre indeklima.

 

Samlet tilbagebetalingstid

Traditionelt har man ofte prioriteret energirenoveringer ud fra initiativernes tilbagebetalingstid. Således har man mange gang holdt sig til projekter, der har kunnet tjene sig hjem på op til fx tre år. Med den tilgang har man selvfølgelig hentet mange gode og hurtige energibesparelser, men man har samtidig også fravalgt gode løsninger, som har haft en længere tilbagebetalingstid – løsninger der altså ikke implementeres og dermed ikke henter en potentiel miljømæssig og økonomisk gevinst.

 

I ESCO-projektet puljes alle initiativer sammen til et samlet projekt. Når alle initiativer puljes til et projekt med en samlet tilbagebetalingstid på fx 10 år betyder det altså, at projektets initiativportefølje rummer tiltag med både korte og lange tilbagebetalingstider. Dermed kan tiltag med lange tilbagebetalingstider realiseres via tiltag med korte tilbagebetalingstider. Alt i alt har man hermed nemmere ved at gennemføre flere initiativer samlet set, end ved den traditionelle tilgang til energirenovering og energieffektivisering. Et eksempel fra vores projekt er renoveringen af vores CTS-anlæg, som er grundelementet for at kunne styre en lang række installationer, herunder ventilation. CTS-renoveringen vil i sig selv ikke kunne tjene sig hjem over en kort årrække kun via energibesparelser, men er et yderst fornuftigt initiativ, der giver et solidt grundlag for en bedre og mere omfattende styring af hospitalets tekniske installationer fremover.

 

Processen

Vores vej hen til ESCO-projektet, som nu er i gang med at blive til konkrete energibesparende tiltag, har taget tid og har været igennem forskellige faser. Følgende skitserer vores forløbet i korte træk:

 

Screening

Indledende blev der foretaget en screening af en lille del af Hvidovre Hospital for at give et idé om effektiviseringspotentialet. Fremadrettet vil det ikke være nødvendigt at foretage en sådan screening i alle tilfælde, især som der kommer flere erfaringer fra lignende projekter i Danmark.

 

Beslutningen

Efterfølgende blev projektet forelagt til politisk behandling, og finansieringsmuligheder (herunder fremmedfinansieringen) blev afklaret.

 

Udbuddet

Efter regionsrådets godkendelse af projektet blev udbuddet sat i gang. Udbuddet blev lavet som en kreativitetskonkurrence, hvor der kun indgik et mindre udsnit af Hvidovre Hospital. De indkomne bud blev vurderet ud fra flere parametre og Siemens blev valgt som partner.

 

Energianalyse

Siemens fik hermed ca. 1 år til at gennemgå hospitalet fra ende til anden, for her at finde alle relevante energirenoveringspotentialer samt muligheder for at etablere grønne energikilder, som fx solceller. Resultatet blev et projektkatalog, som dannede grundlag for den endelige kontrakt med Siemens, som blev indgået i januar 2016. Kravet til energiprojekterne var, at projekternes totale tilbagebetalingstid af hele investeringen skulle holde sig på maksimalt 10 år.

 

Entreprisefase

Nu er vi i projektets entreprisefase, som strækker sig frem til ultimo 2018. I denne fase ligger også detailprojekteringen af de forskellige tiltag og projektet kræver derfor en indsats fra Siemens og deres underentreprenører og underleverandører, men også af hospitalet. Vi skal derfor i de kommende år bidrage med viden, koordinering og fleksibilitet for at få vores hospitalsdrift og andre byggeprojekter til at håndtere og muliggøre ESCO-initiativerne. I denne fase vil vi sikkert finde nogle nye mulige initiativer og vil sikkert også støde på forhold der gør, at planlagte initiativer ikke kan gennemføres – alt i alt altså et spændende projektforløb, med mange forandringer af selve indholdet hen over årene.

 

Garantifase

Efter implementeringen af initiativerne garanterer Siemens en energibesparelse i 10 år (i vores tilfælde), hvor forbruget skal overvåges nøje. Den garanterede besparelse skal bruges til at afdrage investeringen over 10 år og projektet skal dermed altså gå i nul over 10 år. Herefter vil energibesparelsen fuldt ud komme hospitalet til gode og allerede fra starten vil vi have reduceret vores CO2-emission væsentligt.

Initiativer

I det følgende kan du se initiativerne i ESCO-projektet i hovedtræk:

 

Elinstallationer, apparatur m.m.

 • Belysning: Store dele af ældre utidssvarende belysningsløsninger vil blive erstattet af nye armaturer, lyskilder og styringsmæssige løsninger, hvilket vil forbedre lysforholdene. Den nye belysning vil sikre at der ikke opstår flimmer, som kan skabe ubehag for patienter og ansatte. Desuden sikres det, at der blændes ned for belysningen i udvalgte gangarealer, hvor der i forvejen er et stort dagslysindfald, således at der gøres brug af det naturlige og sunde dagslys. Det er planlagt at udskifte over 14.000 lysarmaturer til nye LED-armaturer.
 • Rumstyring: En række steder, herunder de fleste sengestuer, forsynes med individuelle rumstyringer. Ventilationen behovsstyres, så det sikres at der er det rette luftskifte og temperatur i rummene vha. varierende flow og indblæsningstemperatur. Eksisterende radiatorer forsynes med en motorventil for at sikre den rigtige temperatur i lokalerne. Med den individuelle rumstyring sikres et godt indeklima ift. temperatur og luftkvalitet, samtidig med at forsyningsanlæggene ikke forbruger unødigt energi.
 • CTS: Der vil i ESCO projektet blive udført omfattede udskiftninger af den eksisterende bygningsautomatik, da det er kernen i den løbende håndtering af energibesparelse. En ganske stor del af eksisterende CTS vil blive udskiftet og en mindre del af eksisterende CTS vil blive om-programmeret. Herudover skal en række anlæg have nye indstillinger, som skal give en optimeret drift og hermed en energibesparelse.
 • Udskiftning af køleskabe: Ca. 50 ældre køleskabe og køle/fryseskabe udskiftes til nye energieffektive modeller i tilsvarende størrelse.

 

VVS, ventilation m.m.

 • Toiletter: Over 400 toiletter udskiftes til nye, vandbesparende toiletter. De eksisterende toiletter er de originale enkeltskyls toiletter, som er monteret i en vådrumsskal med skjult cisterne. Det er derfor ikke lige til at udskifte toilettet på almindelig vis og der skiftes derfor til toiletterm som er opbygget med en flad cisterne, som sættes uden på væggen.
 • Renovering af ventilationen i centralkøkken og sterilcentral: Ventilationsanlæg renoveres på en række punkter, således at der skabes et bedre indeklima samtidig med en energibesparelse.
 • Udskiftning af ventilationsanlæg i teknisk central: Hospitalets sidste store gamle ventilationsanlæg skiftes til et nyt anlæg.
 • Udskiftning af vandpumper: En række vandpumper udskiftes med nye energieffektive pumper.

 

Forsyning

 • Etablering af solcelleanlæg: Der etableres over 5.000 nye solcellepaneler på forskellige tagflader, der skal producere over 1 mio. kWh/år.
 • Køle- og varmeproduktion: I hvert center etableres der køle-varmepumper til produktion af varmt vand inkl. etablering af akkumuleringstanke, som skal anvendes til varmeveksling med cirkulationsledningen på det varme brugsvand samt til udjævning af produktion og forbrug. Køle-varmepumpernes kolde side kobles til centralkølesystemets retur- og fremledning, og afkøler derved centralkølevandet, hvilket vil spare energi til køling i centralkøleanlægget.
 • Udskiftning af trykluftkompressorer: Projektets grundtanke er at udskifte gamle kompressorer til nye og etablering af varmegenvinding fra trykluftproduktionen. Projektet er pt. underudvikling i samarbejde med hospitalets sideløbende projekt omkring renovering af dele af trykluftanlægget.

   
 • Borehulslager (option): Køling fra undergrunden og lagring af varme til brug om vinteren. Et borehulslager er en måde at opbevare store mængder energi i form af køling eller varme i undergrunden. Projektet er endnu uafklaret.
 • Vindmøller (option): opsætning af fem hustandsvindmøller til produktion af grøn strøm.  Projektet er endnu uafklaret.

 

Varmetab

 • Tætning og isolering: Der skal foretages tætning og efterisolering en lang række steder, således at varmetabet reduceres.
 • Porte i parkeringskælder: Det er planlagt, at der etableres en hhv. to porte ved p-kælderens ind- og udkørsel. Med det kommende nybyggeri er dette initiativ dog uvist, grundet den fremtidige fælles p-kælder og grundet en nødvendig ændring af ind- og udkørsel mens byggeriet står på.

Redaktør