Vi træner teamwork og samarbejde

​Som frontlinepersonale har du og dine kollegaer afgørende betydning for, hvor sikkert, godt og hurtigt patienten kommer igennem et sygdoms – og behandlingsforløb. Vi kan hjælpe dig og dine kollegaer med at udvikle professionelle teamkompetencer, der sikrer dette.​​​

Vi tilbyder teamtræning i følgende form

Teamtræning i egen afdeling (in-situ)​

​In-situ betyder, at der trænes i afdelingens egne lokaler, der hvor samarbejdet og behandlinge​n normalt forgår. Formen tilbyder et detaljeret indblik i hverdagens arbejdsgange på tæt hold, hvor simulationen skaber indsigt i særlige risiko situationer og usikre overgange, der kan være mere eller mindre bevidste for afdelingens personale og ledelse. 
In-situ simulation kan med fordel ses som supplement med afdelingernes igangværende kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde samt optimeringen af arbejdsgange.​

Teamtræning i træningsfaciliteter

Teamtræningen kan også udbydes i Learning Labs trænings faciliteter på henholdsvis AMH og Hvidovre hospital, hvo​​r der er indrettet sengestuer, medicin rum samt undervisningslokaler og diverse fantomer, attrapper og remedier til brug i træningen.

Øget fokus ​​på sikkerhed

Mangelfuldt samarbejde, uklar kommunikation og rollefordeling er ofte er skyld i, der sker fejl og forsinkelser i patientforløb. Det viser analyser fra UTH. Med andre ord er det velkendt at menneskelige faktorer udgør en reel trussel for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. I teamtræningen arbejder vi målrettet med at øge personalets opmærksomhed på disse faktorer og træner efter anerkendte kommunikative redskaber (Sikker Mundtlig kommunikation og Crisis Ressource Management) i simulerede akutte og ikke akutte forløb.

Simulationen følges op af en eksplorerende debriefing, hvor deltagerne gennem dialog guides igennem refleksion over hændelsesforløbet.

Teamtræning med udgangspunkt i rekvirenternes behov

Learning lab tilbyder konsulentbistand til udvikling af en skræddersyet teamtræning, hvor al træning tager udgangspunkt i den enkelte afdelings behov. Vi kan hjælpe med start, planlægning, afvikling og evaluering. Konsulenten indgår som sparringspartner og inspirator, når I skal definere jeres læringsmål og tilrettelægger derefter træningsscenarierne.

Learning lab tilbyder også sparring i forhold til oplæring samt udvikling af debriefing tilgange.

I bestemmer hvor træningen skal foregå; i undervisningslokaler på Amager og Hvidovre Hospital eller egen afdeling.

Redaktør