Det Na­tio­na­le Le­del­ses­pro­gram på Sund­heds­om­rå­det

​Det Nationale Ledelsesprogram på Sundhedsområdet er et landsdækkende program, som har borger/patient i fokus i det tværsektorielle/tværgående samarbejde på sundhedsområdet som omdrejningspunkt.​​​ Udpegning til programmet foregår via strukturen i det tværsektorielle samarbejde.​​

​​​​​​​​​​​​​​

​​

​For dig som er:​PrisVarighed​Form
Chef eller leder af ledere, som a​rbejder med patienter på tværs af sekt​orer eller organisationer
0 kr. 
Programmet varer ca. 10 mdr. fordelt på læringstræf, arbejde i praksis og afsluttende fernisering
Program med læringstræf og forandringsledelse i praksis


​​​Beskrivelse

Det Nationale Ledelsesprogram på Sundhedsområdet er et landsdækkende program, som har borger/patient i fokus i det tværsektorielle/tværgående samarbejde på sundhedsområdet som omdrejningspunkt. Udgangspunktet er forbedringsledelse, så der er altså fokus på at træne sig selv, sin organisation og sit tværsektorielle samarbejde i at lede forbedringer. Deltagerne bliver sammensat i teams på baggrund af initiativer, som lokale sundhedsklynger har udvalgt. Disse initiativer tager udgangspunkt i nære, tværsektorielle behov og ønsker eller kendte problemstillinger. Deltagerne på programmet indgår således i en ramme, der kvalificerer forbedringsarbejdet, fremskynder resultaterne og giver gevinst til hjemmeorganisationen og dermed i sidste ende patienter/borgere.

Der er således ikke tale om en traditionel lederuddannelse, men om at sætte hele organisationer i stand til at forbedre borger/patientforløb på tværs.

Gennemgående temaer i hele forløbet er borger/patient-inddragelse, ledelse på tværs samt ledelse af struktur og kultur.

Der afholdes et hold om året med plads til 200 ledere fra regioner, kommuner og almen praksis.​​​

Dit udbytte​

 • ​​​​​Sammen med andre ledere på sundhedsområdet bliver du klædt på til at lede dataunderstøttet forbedringsarbejde på tværs af regioner, kommuner og almen praksis til gavn for borgere/patienter
 • Du får en større kapacitet til at lede forbedringer i egen organisation
 • Du kvalificerer og optimerer dine borger/patientforløb undervejs i programmet
 • Du får træning i at lede forbedringsarbejde til gavn for trivslen blandt dine medarbejdere
 • Du bliver klædt på til at være spydspids for udbredelsen af en forbedringskultur, der skaber værdi for borgere/patienter og trivsel for medarbejderne

Din organisations udbytte:

 • Din enhed/afdeling får hul på tværgående, tværsektorielle projekter, som er væsentlige at få varetaget
 • Din afdeling/enhed begynder at integrere forbedringsarbejde i både kultur og ledelsestilgang
 • Din organisation får træning i forbedringsledelse, når du inddrager ledelseskolleger i processer, forbedringsmetoder og resultater for borgere/patienter
 • Din organisation får anledning til at give kvalitetsarbejde, ledelsesudvikling og borger/patientinddragelse strategisk retning og bliver således bedre i stand til at håndtere udfordringer i borger/patient-forløb​

Målgruppe

 • Chefer/ledere af ledere fra kommuner og regioner, som arbejder med borgere/patienter på tværs af sektorer eller organisationer, gerne sammen med deltagernes ledere i ledelseskæde med direkte tilknytning til daglig drift
 • Administrative ledere fra hospitaler/sygehuse/forvaltninger
 • Relevante funktioner fra almen praksis, fx POL konsulenter og/eller praksiskonsulenter 

Tidsforbrug og forberedelse​

Forløbet består af to læringstræf a´​ to dages varighed, to læringstræf a´ en dags varighed samt en afsluttende fernisering. Forud for forløbet er formøde med sparringspartner, som understøtter fremdriften i jeres forbedringsinitiativ under hele forløbet.  Der bruges ledelses-tid mellem læringstræffene til at lede og organisere forbedringsarbejdet sammen med makkere i teamet omkring forbedrings-initiativet. Herudover tilbydes der forskellige videns-input fra programmet via fx virtuelle og fysiske workshops, e-læringsprogrammer og andet undervejs.

Forløbets form og indhold

Deltagerne mødes på læringstræf fra september-december 2022. Denne første halvdel af forløbet er intensivt med læringstræf en gang om måneden. Den anden halvdel af programmet fra januar-juni 2023 arbejdes der med at lede og organisere forbedringsarbejdet i praksis. Programmet afsluttes i juni med en fælles fernisering med indbudte gæster - se skitse under "mere information" og "dokumenter.

Forløbet er inddelt i fem faser: Forudsætninger, Fundament, Forberedelse, Forbedringer og Forankring.

Under ”Forudsætninger” ligger sundhedsklynge medlemmernes arbejde med udvælge et forbedringsinitiativ, som er tilpas realistisk og ambitiøst, samt at sørge for, at deltagerne har rammer til at arbejde med initiativet. I forudsætningsfasen ligger også et formøde med sparringspartner, som har til formål at sætte de første rammer for teamet, og det forløb deltagerne skal igennem sammen.

I ”Fundamentfasen” arbejdes der på læringstræf 1 med rammer for læring, ledelse af samarbejde og afklaring af mål og muligheder.

I ”Forberedelsesfasen” arbejdes der på læringstræf 2, 3 og 4 med kommunikation og mobilisering, roller og opgaver i teamet og rundt om teamet, forskellige tilgange til forbedringsarbejdet samt tryghed i arbejdet med initiativet.

”Forbedringsfasen” er anderledes end de to første faser, da den primært er sat af til at komme i omdrejninger med selve forbedringsarbejdet. I denne fase støttes teamet af mentor samt af forskellige tilbud om viden om forbedringsmetoder, ledelse på tværs, borger/patientinddragelse og andet relevant.

”Fastholdelsesfasen” slutter egentlig aldrig, men i programmets regi afsluttes forløbet med en stor, fælles fernisering med gæster og relevante tilhørere.

Arbejdsformen undervejs på forløbet er en veksel-virkning mellem præsentationer og processer på det store hold, samt arbejde og processer i tema-hold og i selve teamet. Herudover er tiden mellem læringstræffene en integreret del af læringen og udviklingen, - her arbejdes der med forbedringsinitiativet i praksis understøttet at mentor og diverse videnstilbud indenfor feltet.​

Tilmelding

Tilmelding til programmet Det Nationale Ledelsesprogram på Sundhedsområdet foregår via Region Midtjyllands kursusportal.

Tilmeld dig ​programmet på Region Midtjyllands kursusportal​​

Vær opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig, hvis du er blevet udpeget af et medlem af dit lokale samordningsudvalg. ​​​​​

 Kontakt

​​Spørgsmål om indhold:​

Tina Fischer
Chefkonsulent 
telefon 2143 1351 
Skriv til Tina Fischer (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)​

Redaktør