​​​​​​​​​​

Organisering af sygeplejen

​Sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital er organiseret i en række mødefora med forskellige temaer.Formålet er at oversygeplejersker på tværs af specialer og hospitaler skaber sammenhæng og synergi i sygeplejefaglig udvikling og faglig ledelse med afsæt i strategi for sygeplejen.​

Kommissorium

​Kommissorium - Forum​ for oversygeplejersker

​​​Kontakt

Chefsygeplejerske
Tine Dichmann Karbo​​​
Medicinsk Afdeling, Glostrup ​

Chef​​sygeplejerske
Lene Guldager​
Børne- og Ungeafdelingen​​

Oversygeplejerske
Hanne Westermann
Dagkirurgisk Afdeling


​​​Forum for kliniske sygeplejespecialister medvirker til implementering af ny viden, sikrer  implementering af ensartede procedurer og arbejdsgange samt sikrer evidensbasering af sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital.

Viden der ønskes implementeret på AHH sendes til Forum for kliniske  sygeplejespecialister mhp vurdering af relevans.

Forum for kliniske sygeplejespecialister udarbejder implementeringsplan, som forelægges Forum for chefsygeplejersker. Ved enighed igangsættes processen og afdelingssygeplejersker og den kliniske udviklingssygeplejerske informeres og implementeringsguide og plan følges.

De kliniske sygeplejespecialister kan inddrages i implementeringsprocessen, som fx implementeringsagent eller som en del af en styregruppe. De kan styrer den lokale  implementeringsproces og have den daglige kontakt med afdelingssygeplejersken og den kliniske udviklingssygeplejerske om implementering af ny viden eller tiltag.

Den kliniske sygeplejespecialist kan være udførende i implementeringsprocessen, idet hun/han ad hoc i den daglige praksis kan fungere som rollemodel for den ”gode” kliniske praksis. Den kliniske sygeplejespecialist vil derfor bistå med vejledning/supervision i den daglige kliniske praksis under  implementeringsprocessen.

Forum for kliniske sygeplejespecialister kan komme med ideer til nye udviklings- og forskningstiltag og kan søge sparring i Forum for sygeplejersker med forskerkompetencer eller det Sygeplejefaglige Strategi Udvalg.​

​​​Kommissorium​​

​​Kommissorium - Forum for kliniske sygeplejespecialister

​Kontakt

Chefsygeplejerske
Kristina Petersen
Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Chefsygeplejerske
Dorte Evaristi
Ortopædkirurgisk Afdeling​


​​FKU har til formål at udvikle, planlægge og koordinere Amager og Hvidovre Hospitals kliniske uddannelsesforpligtelser indenfor de sygeplejefaglige grunduddannelser på tværs af specialer.

Formålet med "Forum for Kliniske Undervisere" er, at kliniske undervisere på tværs af specialer og hospitaler udvikler, planlægger og koordinerer Amager og Hvidovre Hospitals kliniske uddannelsesforpligtelser indenfor de sygeplejefaglige grunduddannelser.

Formålet er desuden med afsæt i en pædagogiske ramme at skabe udvikling og forskning af sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital.​​

Vision og strategi for sygeplejeuddannelsen

Se vision og strategi for sygeplejeuddannelsen på Amager og Hvidovre Hospital

Forum for Kliniske Underviseres opgaver:​

  • Rådgivende i forhold til Fo​rum for chefsygeplejersker/vicedirektør

  • Koordinere, afholde, udvikle og evaluere uddannelsesaktiviteter, som går på tværs af afdelinger og matrikler

  • Genere forslag til kvalitetsudvikling og forskning samt implementering af klinisk sygeplejefaglige uddannelsestiltag jf. bekendtgørelser og uddannelsesordninger

  • Udveksle faglig viden og information med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere

  • Fælles refleksion over sygeplejepraksis på Amager og Hvidovre Hospital

​​​Kommissorium

​​Kommissorium - Forum for klini​ske undervisere​​​

​​​Kontakt

Chefsygeplejerske
​Annette Madsen
Medicinsk Afdeling, Amager

Chefsygeplejerske
Jette Beck Mieritz
Hjertemedicinsk Afdeling


​​Forum for chefsygeplejersker sikrer samdrift og leder sygeplejefaglige tiltag på tværs af specialer og hospitalerne på Amager og Hvidovre Hospital.  

I alle sygeplejefaglige fora og udvalg sidder en chefsygeplejerske. Chefsygeplejerske er ansvarlig for at viderebringe relevant viden og information til det endelige beslutningsorgan.

Forum for chefsygeplejersker er informeret, har viden om og godkender
sygeplejefaglige implementeringstiltag på AHH. Fx godkender de implementeringsplaner udarbejdet af Forum for kliniske sygeplejespecialister

Forum for chefsygeplejersker er ikke direkte udførende i implementeringsøjemed, men de understøtter og deltager i fx styregrupper.

De står for at sikre, ressourcer og rum til formidling, samt at der er
løbende opmærksomhed, italesættelse og opfølgning af implementeringsopgaver
og processer. Dette for at sikre, at implementeringsprocessen i samarbejde
med afdelingssygeplejerskerne ledelsesforankres.​

​​Kommissorium

Kommissorium - Forum for chefsygeplejesker, AHH​​

​​Kontakt​​​

​Vicedirektør
​Tina Holm Nielsen
Direktionen


​​Forum for forskende sygeplejersker og jordemødre understøtter generering af ny viden. 

​​Gruppen videndeler aktuelle forskningsprojekter med fx Forum for chefsygeplejersker og Forum for kliniske sygeplejespecialister. Gruppen af forskende sygeplejersker og jordemødre kan involveres i implementeringsprocesser i form af rådgivning, vejledning og sparring.

Kommissorium for forskende sygeplejersk​​er og jordemødre.pdf

​Kontakt

​​Chefsygeplejerske​
Jannie Grenaa Nielsen
Dagkirurgisk Afdeling

jannie.grenaa.niels​en@regionh.dk

Professor
Ingrid Poulsen
Klinisk Forsknings Afdeling

ingrid.poulsen@regionh.dkingrid.poulsen​​@regionh.dk


Redaktør