​​​​​​​​​​​​​

Finansieringsstrategi og egenfinansiering

​Vores finasieringsstrategi har gennem hele vores forskning været, at vi løbende har rejst den fornødne projektfinansiering parallelt med vores projektforløb. 

Kommercielle samarbejder-og sponsoraftaler

Vi tilstræber konstant at indgå nye kontraktlige aftaler om med-sponsering af den kliniske projektdel (indsamling af prøve-og datasæt) med samarbejdspartnere, mod at de får adgang til vores forskningsmateriale til brug på egne patenterede analyseplatforme.

For vores projekt betyder nationale og internationale samarbejder adgange til specifikke, eksterne laboratorie-analyser, uden omkostninger for projektet, mod parternes sponsering af vores kliniske data-indsamlingsdel samt deres respektive adgang til aftalte dele af vores testmateriale.

De mange bredspektrede analyser, vores projektmateriale gennemgår, medvirker til at optimere hvert enkelt projekts resultater og dermed også vores samlede forskning. 

Samtidig indgår vores meget store forskningsmateriale i en løbende, internationale forskningsindsats mhp. tidlig detektion af kræftsygdomme generelt herunder tarmkræft specifikt.

Underskrevne kontrakter fastlægger terminer og rammer for alle samarbejdsudvekslinger samt fordeling af rettigheder til de endelige resultater.  

I kraft af både de praktiske og kommercielle samarbejds-/sponsoraftaler reduceres projektets udgifter til laboratorieanalyser betydeligt,  og vi opnår et realistisk omkostningsniveau for vores projekters samlede udgifter, som er realistisk at få finansieret v.hja. udbudte fondsmidler.

Kontraktmæssigt styres vores forskning af vores hovedansvarlige forskningsleder molekylærbiolog, Ph.D. Christina Therkildsen, som også iht. dansk lovgivning, er garant for, at størstedelen af evt. rettigheder forbliver på akademiske hænder. 

Samarbejder per ​juli 2021

Per juli 2021 har vi samarbejdskontrakter med: 

  • Abbott Laboratories Inc., Chicago, USA
  • Clinical Genomics Inc., Bridgewater, NJ, USA
  • Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA

Biotech firmaerne deltager up-front med flerårig sponsorering til at gennemføre inklusion af de mange personer samt indsamling af blodprøver og data.

Samarbejdende biotech firmaer har alle henvendt sig til forskningsgruppen på Hvidovre Hospital og selv anmodet om samarbejde. Derved får intet biotech firma indflydelse på, hvordan projekter gennemføres og afsluttes. 

Sandsynligvis vil vi også herigennem oparbejde interessenter i at indgå i den senere udvikling og implementering af en ny og bedre screeningsmodel. 

Ud over en lang række danske og schweiziske private fonde sponseres projektet kontraktmæssigt af europæiske og amerikanske biotech firmaer, samt Statens Strategiske Forskningsråd.

Fonde og legater

Fundraising og årlige ansøgningsrunder - til relevante danske offentlige og private fonde og firmaer. Udover samarbejdskontrakter ang. sponsorater og udveksling af materialer og resultater. 

​Hovedparten af den frie forskning ved de danske universiteter finansieres  (og gennemføres) gennem fundraising hos offentlige og private fonde og firmaer både danske som udenlandske.

Vores mangeårig forskning er således realiseret ikke mindst gennem sådanne årlige ansøgningsrunder.​​​​

Finansieringen af den del af vores projekt-budgetter, der IKKE er samarbejds-sponseret (typisk 30-40%) har vi gennem alle vores år i forskning søgt at inddække gennem ansøgningsrunder af bevillinger fra offentlige og private fonde og virksomheder via ansøgningsrunder.​​

På vores store kliniske projekter med inklusion af rigtig mange deltagere er den største budgetpost typisk lønudgifter til det projektansatte personale på de samarbejdende hospitaler landet over. De projektansvarlige på hvert enkelt af de involverede hospitaler er fra stedets egen faste stab, hvorimod lønudgifter til alle øvrige projekttilknyttet personale udlignes over vores projektbudgetter. Vores øvrige større udgiftsposter er til materialer (blodprøvetagningsudstyr, glas og fryseglas), opfølgning med fryser-og centrifugekapacitet, transport af nedfrosne prøver og i enkelte tilfælde analyse-og konferenceudgifter.

Læs mere om vores arbejde med fondsansøgninger til offentlige og private fonde

Fremtidig implementering

Et kommercielt engagement i denne sidste forskningsfase opbygger en kommende kommerciel interesse
i udviklingen af et nyt klinisk screeningskoncept  til brug i fremtidige, almene befolkningsscreeninger for tarmkræft ​- og måske endda kræft udenfor tarmen.

Dvs. disse forskningsmæssige samarbejder styrker sandsynligheden for, at vores endelige forskningsresultater udmøntes i en implementering af et klinisk, tilgængeligt koncept for en ny og bedre (mere effektivt) koncept til screening for tarmkræft - men også kræft generelt.​

​Hvidovre Hospitals egen finansiering

Hvidorve Hosptials egenfinansiering har gennem årene bestået i:

  • Aflønning af forskningsledelsen ( pr. nov 2020) molekylærbiolog, Ph.D. Christina Therkildsenog afdelingslæge, Ph.D Jakob Kleif.
  • Indretning, drift og vedligehold af lokaler til projektadministrationen, Hvidovre Hospital
  • Indretning, drift og vedligehold af frysehus til lagring af de indsamlede blodprøver på Hvidovre Hospital
  • Økonomistyring og aflæggelse/revision af regnskaber ved regnskabsafdelingen, Hvidovre Hospital

Herudover huser de deltagende hospitalsafdelinger de daglige arbejdsfunktioner, ligesom drift og vedligeholdelse af lokaler og apparatur, pc'er, printere, frysere, centrifuger, mm afholdes over de respektive hospitals afdelingers driftsudgifter. ​​​​


Redaktør