Patientforløb

​​Her kan du læse om kriterier for operation, behandlingstyper og forløb i forbindelse med knæ- og hofteproteser.

Kriterier for oper​ation

Kriterierne for at blive indstillet til operation er sædvanligvis, at du har smerter hele tiden eller er begrænset i din gang, din førlighed eller din bevægelighed.
Det er også vigtigt, at du inden operationen har forsøgt behandling med smertestillende medicin eller gigtmedicin, uden at det har virket tilstrækkeligt.

Knæ​protese

Årsagen til at man skal have indsat en knæprotese er, at brusken i knæet er slidt ned, og der kan også være slidt noget af knoglen. Slid i knæet medfører smerter, og måske får man en forkert stilling i knæet, nedsat eller dårlig bevægelse i knæleddet, løst knæ og kan ikke gå så langt som før.

Hoftepro​​tese

Årsagen til, at man skal opereres og have indsat en hofteprotese er, at brusken i hofteleddet er slidt ned, og der kan være slidt noget af knoglen.
Denne nedslidning medfører smerter, måske får man nedsat eller dårligere bevægelse i hofteleddet og kan ikke gå så langt som før. 

Tilfredshed​​ blandt vores patienter

Vi måler patienternes tilfredshed med 11  dele af deres indlæggelsesforløb på en skala fra 0 (dårligst) til 10 (bedst). Baseret på de sidste 1500 patienters bedømmelse, er resultaterne:
  • at gennemsnittet af tilfredsheden med de enkelte dele alle er over 9 (af 10 mulige)
  • at langt over halvdelen af patienterne scorer maksimum 10 (af 10 mulige)
  • at gennemsnittet af tilfredsheden med det samlede indlæggelsesforløb er 9,4 (af 10 mulige).

Behand​​lingstilbud

Non-operativ ​​behandling

Inden operation overvejes, bør du have prøvet ikke-operativ behandling, f.eks. smertestillende medicin eller gigtmedicin. Hvis du er meget overvægtig, bør du forsøge at tabe dig, idet et vægttab ofte vil have lindrende effekt på smerterne. 
Såfremt du fortsat har uacceptable smerter – herunder belastnings-smerter (ved gang) og/eller hvile-smerter (natlige), kan operation overvejes. Du bør indhente oplysninger om fordele og ulemper (komplikationer og risici) ved operation og evt. drøfte disse med din læge, før du beslutter dig. Du kan også få en henvisning til hospitalet mhp. at få vurderet netop din situation og få rådgivning om behandlingsmuligheder.

Operatio​​nstyper

Total hofte-alloplastik (kunstig hofte), hvor der isættes både ny hofteskål og nyt lårbenshovede.Der er mulighed for både ucementerede proteser (som vokser fast i knoglen) og hybrid-proteser, hvor der anvendes cement til at fæstne protesen i lårbenet. Den anvendte ledflade er metal mod plastik. Flere protese-typer anvendes.

Total knæ-alloplastik (kunstigt knæ), hvor der isættes både en protese-del på lårbensknoglen, på skinnebensknoglen og på knæskallen – alle dele sættes fast med cement. Flere protese-typer anvendes.

Halv knæ-alloplastik (Uni-knæ), hvor der kun sættes protese i den inderste del af knæet mellem lårbensknoglen og skinnebensknoglen (med cement).

Udskiftning af kunstig hofte (revisionshofte), hvor en allerede isat kunstig hofte udskiftes med en ny hofte. Her anvendes forskellige teknikker og proteser.

Udskiftning af kunstigt knæ (revisionsknæ), hvor et allerede isat kunstigt knæ udskiftes med et nyt knæ. Her anvendes forskellige teknikker og proteser.'
Ikke alle operations-typer er lige velegnede til alle patienter, hvorfor vi sammen med dig finder ud af, hvilken type operation og protese, der er bedst for dig.

Alle patienter som har fået foretaget knæ- eller hofteoperation på Hvidovre Hospital bliver indkaldt til sår kontrol og fjernelse af sting/clips efter 2-3 uger, men bliver som standard ikke set til yderligere planlagte kontroller. Hvis patienten specifikt ønsker at blive set til opfølgende kontrol, bliver dette selvfølgeligt imødekommet. I kvalitetssikrings øjemed sender vi spørgeskemaer til patienterne efter 3 måneder, samt 1 og 2 år for løbende at kontrollere, hvordan patienterne klarer sig. Ved behov foretager vi også efter tilladelse fra direktionen opslag i journalerne for at gennemgå og forbedre kvaliteten af vores behandling.​Før og efter operati​​onen

Henvi​sning og visitation 

Patienter, der er henvist til Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, med henblik på operation med kunstig hofte eller knæ, visiteres af en overlæge fra alloplastik-afdelingen.

Første ambulante ​​​besøg

Patienten ses af en ortopædkirurgisk speciallæge fra alloplastik-afdelingen i ambulatoriet - enten på afsnit 310 eller på 333 - hvorunder der ved sygehistorie, klinisk undersøgelse og røntgenfund stilles evt. operationsindikation. Patienten informeres om behandlingsmuligheder, forventede resultater, risici og forventet indlæggelsesvarighed på maksimalt 3 dage. Vi pointerer, at det forventes, at du som patient er motiveret for træning, og at udskrivelse kan foregå tidligere end 3. dagen. Du får som patient udleveret skriftlig information i form af hoftebrochure eller knæbrochure – heri beskrives forløb, forventet udkomme, risici og komplikationer. Se enhedens pjecer.
Der aftales operationsdato og der informeres om, at der vil blive fremsendt et indkaldelsesbrev indeholdende dato for forundersøgelse, patientseminar og operation samt yderligere informationer.
Ventetiden på operation kan variere.

Forunde​​rsøgelse

Nogle uger (typisk 1-4) før operationsdatoen møder du som patient til forundersøgelse i sengeafdelingens ambulatorium. Ved forundersøgelsen vil du få optaget lægejournal (læge) og sygeplejejournal (plejepersonale) og din evt. vanlige medicin vil blive gennemgået med henblik på optimal behandling i forbindelse med operationen. Herefter vil du blive henvist til blodprøvetagning, relevante undersøgelser og tilsyn, herunder narkoselægetilsyn.

Mit Forløb app

Du vil til din forundersøgelse få udleveret en kode til vores patient-app "Mit Forløb". App'en indeholder videoer om hele dit patientforløb, afsnittets pjecer, træningsøvelser, symptomguide og spørgsmål og svar. Her kan du og dine pårørende forberede jer på alt det, du skal igennem, både før, under og efter indlæggelsen.

Agraf ambulatoriet

Når du bliver udskrevet, bliver du tilbudt en kontroltid cirka 2-3 uger efter operationen hos plejepersonalet. Her får du fjernet sårclips/tråde, og der er også afsat tid til en opfølgende sygeplejesamtale. Med mindre andet aftales, er det den afsluttende kontrol.


Redaktør