​​

Samarbejde og støtte til pårørende

​Pårørende er vigtige samarbejdspartnere under indlæggelsen hos Afdeling for Hjerneskader. Pårørende får tilbud om støtte i indlæggelsesperioden. 

Vigtige samarbejdspartnere

De pårørende er vigtige samarbejdspartnere i indlæggelsesforløbet. Vi stiler efter at inddrage de pårørende i et omfang, der bestemmes af patientens tilstand og de pårørendes egne muligheder.

Patienten vil i mange tilfælde være bevidstløs eller bevidsthedssvækket i den tidlige fase af indlæggelsen. Alligevel kan det ikke udelukkes, at en nær pårørendes tilstedeværelse kan mærkes af patienten og virke beroligende. Man skal derfor altid være opmærksom på at tale til og ikke om patienten.

Samtaler med neuropsykolog 

Alle pårørende får tilbud om støtte, af en af afdelingens neuropsykologer, i indlæggelsesperioden. I den indledende samtale vil der blive informeret om patientens hjerneskade og dens konsekvenser. 

I efterfølgende samtaler vil der være mulighed for at tale med neuropsykologen om, hvordan man som pårørende kan støtte patienten bedst muligt, men også om, hvordan man som pårørende selv kan håndtere situationen.

Patientens tilstand vil i mange tilfælde give anledning til bekymring og uro, og derfor er de pårørende altid velkommen til at tale med neuropsykologen i teamet eller rette henvendelse til personalet, når der opstår spørgsmål.

Man kan have brug for at få oplysninger gentaget, ikke mindst når man befinder sig i en svær situation, hvor ens nærmeste er alvorligt syg. Det kan også være en hjælp at skrive sine spørgsmål ned inden samtalen.

Det er svært at være pårørende, og det er meget individuelt, hvordan man håndterer situationen. Patientens genoptræning kan blive langvarig og derfor er det vigtigt, at den pårørende også er opmærksom på sine egne følelser og behov.

Samtale med socialrådgiver

Pårørende tilbydes samtale med afdelingens ​socialrådgiver. Socialrådgiveren kan i samarbejde med kommunen og eventuelt en advokat hjælpe med f.eks. orlov, forsikring, erstatning, arbejdsskade, revalidering, pensionsordning, flexjob, skånejob, hjælpemidler, bolig og beskikkelse af en værge.

Er patienten et barn, kan socialrådgiveren bl.a. hjælpe med orlov til forældre, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter samt hjælpemidler.

Gruppe for pårørende

Man kan også deltage i afdelingens pårørendegruppe, der mødes hver 3. mandag kl. 16-17.30.​

Gruppen ledes af en neuropsykolog, en afdelingssygeplejerske og en fysioterapeut.

​Aktindsigt
Ifølge Sundhedslovens regler om aktindsigt (§ 14) er der mulighed for, at pårørende kan få udleveret journalnotater, hvis patienten giver tilladelse til det.

I tilfælde af, at patienten ikke er i stand til at give tilladelsen, f.eks. på grund af bevidstløshed, kan nærmeste pårørende eller en værge få adgang til de oplysninger i patientens journal, som har betydning for beslutninger, der skal træffes om behandlingen.
Redaktør