Historie

Historisk tilbageblik på kliniske og forskningsmæssige tiltag for patienter med pankreaslidelser på Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Hvidovre Hospital var i 1970´erne blandt de første i Danmark til at udføre endoskopisk retrograd cholangiopancreatikografi (ERCP), en behandlingsmodalitet, der sidenhen har vist sig at være en hjørnesten i behandlingen af bl.a. kompliceret kronisk pankreatitis (KP). Denne endoskopiske procedure har gjort det muligt at udvide og aflaste forsnævringer og lækager i både pankreasgang og galdeveje og har muliggjort intraduktal mekanisk knusning af sten i pankreasgangen.

1988-1998:
Chokbølgestenknuser og endoskopisk ultralyd tages i brug

I 1988 blev den første ekstrakorporale chokbølgestenknuser (ESWL) til sten i pankreas- og galdegangen taget i brug på Hvidovre Hospital. I 1998 blev endoskopisk ultralyd (EUL) indført til både diagnostik og behandling. EUL har haft stor succes til bla transmural drænage af pankreatisk pseudocyster.

Højtspecialiseret funktion til behandling af svær KP

Gastroenheden på Hvidovre Hospital har i årtier haft en betydende rolle som ét af de få ekspertcentre på landsplan indenfor diagnostik og har højtspecialiseret funktion til behandling af de sværeste tilfælde af kronisk pankreatitis.

Vi udfører ca. 600 ERCP-procedurer årligt, heraf ca. en tredjedel med fokus på pankreassygdomme. Herudover udfører vi omkring 60 ESWL-procedurer årligt, hvoraf 95% er med fokus på sten i pankreasgangen.

Eneste i Danmark med egen stenknuser

Vi er den eneste gastroenterologiske afdeling i Danmark, der har sin egen stenknuser, som betjenes af to endoskopiske eksperter med mangeårig erfaring i ERCP, EUL og tolkning af CT-skanningsbilleder. Billederne danner basis for stenknusningsproceduren.

Vi modtager primært patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, men også andre landsdele sender patienter til stenknusning, som i mange tilfælde er den eneste mulighed for at smertelindre og muligvis forbedre pankreasfunktionen.

Guldstandard ved måling af den eksokrine pankreasfunktion

Vores afdeling har i mange år arbejdet tæt sammen med Klinisk Fysiologisk/ Nuklearmedicinsk Sektion om direkte måling af den eksokrine pankreasfunktion. Hvidovre er det eneste sted i Danmark, der udfører denne procedure, som betragtes som guldstandard til vurdering af den eksokrine pankreasfunktion.

Tæt samarbejde om diabetes, osteoporose og smertelindring

Vi har et mangeårigt samarbejde med vores endokrinologiske afdeling om optimering af diabetesbehandling og forebyggelse af osteoporose, som begge er hyppige tilstande hos patienter med KP.

Patienter med intraktable pankreatogene smerter, hvor endoskopisk eller kirurgisk behandling ikke er mulig, henviser vi til hospitalets smerteklinik, som har mangeårig ekspertise i netop denne patientgruppe.

Fokus på nekrotiserende AP

Et andet og vigtigt fokus i vores afdeling har været behandling af nekrotiserende akut pankreatitis (AP). AP er en potentielt livstruende sygdom med ledsagende svær systemisk inflammation og organsvigt, samt lokale infektiøse og vaskulære komplikationer. Vi har indtil videre behandlet over 300 patienter.

Præmatur aktivering af enzymer i pankreas medfører inflammation, nekrose og vævshenfald samt lækage af pankreasenzymer til det omgivende væv. På denne baggrund dannes enzymholdige pankreatogene ansamlinger indeholdende både væske og solidt debris, som kan medføre intraabdominal hypertension og abdominalt kompartmentsyndrom, som igen kan påvirke funktionen af alle vitale organer, først og fremmest hjerte, lunger og nyrer.

Disse ansamlinger kan senere i sygdomsforløbet blive inficeret med både bakterier og svampe med sepsis og høj mortalitet til følge. Traditionelt har åben kirurgi været den foretrukne behandling af nekrotiserende akut pankreatitis, hvilket førte til komplikationsrater på op mod 80% og mortalitetsrater op mod 39% i en ellers rask og ung patientpopulation.

En ny æra i behandlingen

I henholdsvis 1996 og 2000 blev to små caseserier fra USA og Tyskland publiceret. De handlede om endoskopisk drænage og nekrosektomi af inficeret nekrotiserende AP. Det blev starten på en ny æra i behandlingen af sygdommen. Den endoskopiske behandling blev udført ved anlæggelse af internt stoma gennem mavesækkens bagvæg, så man kunne opnå direkte adgang til det syge område.

Hvidovre Hospital var i 2005 det første hospital i Danmark til at introducere denne nye teknik, og vores afdeling har indtil videre behandlet over 260 patienter. Modsat traditionelle kirurgiske instrumenter har de moderne endoskopers fleksibilitet muliggjort adgang til svært tilgængelige ansamlinger.

2005:
Ny teknik betyder markant bedring af prognosen

Skiftet fra åben kirurgi til endoskopisk drænage har resulteret i eklatant bedring af prognosen for patientgruppen med reduktion i mortalitetsrater til omkring 10% og forbedret livskvalitet efter det akutte sygdomsforløb. Vores resultater har været præsenteret både ved nationale og internationale møder og kongresser samt publiceret i videnskabelige tidsskrifter.

2008:
Højtspecialiseret funktion for behandling af svær nekrotiserende AP

Vi har i løbet af årene modtaget patienter fra alle kirurgiske afdelinger i Østdanmark, og siden 2008 har vi varetaget højtspecialiseret funktion for behandling af patienter med svær nekrotiserende akut pankreatitis for Region Hovedstaden og Region Sjælland – et befolkningsunderlag på 2,4 mio. mennesker. Desuden har vi behandlet adskillige patienter fra andre regioner i Danmark, fra Færøerne, Grønland og Moskva.

The Copenhagen Pancreatitis Study

Siden 1970´erne har vores afdeling deltaget i etablering af kliniske og forskningsmæssige databaser og i publikation af epidemiologiske studier om benigne pankreassygdomme. "The Copenhagen Pancreatitis Study" var et stort, prospektivt kohortestudie med patienter fra Københavnsområdet indlagt med enten akut eller kronisk pankreatitis. I perioden 1977 til 1982 blev 642 patienter inkluderet.

Dette studies store styrker var et betydeligt patientantal, prospektivt design, geografisk afgrænsning og komplet 30-års opfølgning via de nationale databaser. Dette studie var med til at øge vores viden om morbiditet og mortalitet hos disse patientgrupper samt naturforløbet af sygdommene og af overgangen mellem de to former for pankreatitis. Videnskabelige publikationer fra dette studie dannede grundlag for en ph.d.-afhandling udgående fra vores afdeling.

2016:
Etablering af Skandinavisk-Baltisk Pancreas Database

I 2016 var vores afdeling med til at initiere Skandinavisk-Baltisk Pancreas Database (SBPC). SBPC blev etableret i samarbejde med Skandinavisk-Baltisk Ekspertforum og er verdens største prospektive kronisk pankreatitis kohortestudie. Patienter rekrutteres fra ekspertcentre i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Letland, Litauen og Rusland.

Indtil videre er over 2000 patienter inkluderet. Databasens store styrker er det store patientantal, en homogen patientpopulation, det prospektive design og strikse og internationalt anerkendte inklusionskriterier. Det store patientantal og brug af RedCap online database i alle centre giver en unik mulighed for forskning på højt internationalt niveau.

Responsible editor