Forskning

Oversigt over aktuelle forskningsprojekter i Enheden for Gentagne Graviditetstab i Region Hovedstaden

I Enheden for Gentagne Graviditetstab forsker vi meget og derfor bliver man som patient ofte tilbudt at indgå i forskningsprojekter. Vi ønsker at forstå mere om de grundlæggende årsager til gentagne graviditetstab og vi afprøver nye behandlinger i lodtrækningsforsøg, med det mål at føde sunde og raske børn. Nedenfor kan du læse om de aktuelle projekter i klinikken, som du/I kan blive spurgt om at deltage i.


1) Plaquenil-projekt

Lodtrækningsforsøg, afprøvning af en ny behandling
Vi undersøger om behandling med antimalaria-midlet Plaquenil (Hydroxychloroquin) før og under graviditeten kan øge chancen for at gennemføre en graviditet hos kvinder med gentagne graviditetstab. Antimalaria-midlet Plaquenil har vist at have en gavnlig effekt ved mange sygdomme, der skyldes forstyrrelser i immunsystemet. Der er rapporteret om en patient fra England med 20 tidligere graviditetstab, som efter behandling med Plaquenil gennemførte sin 21. graviditet og fødte en søn. Ved første samtale, vil det blive vurderet om den enkelte patient opfylder kravene til at kunne indgå i projektet. Det er et lodtrækningsforsøg, hvilket betyder, at man tilfældigt bliver tildelt en plads i én af to grupper. Den ene gruppe modtager Plaquenil og den anden gruppe modtager placebo (pille uden aktivt stof). Hverken I eller vi vil vide om kvinden får det aktive stof eller placebo. Dette er den eneste måde, vi sikkert kan afgøre, om denne behandling virker. 
Hvis man taber sin graviditet i projektet, bliver man tilbudt det aktive stof Plaquenil inden næste graviditet. Hvis man opfylder inklusionskriterier kan man ikke få tilbudt Plaquenil uden at deltage i projektet.

For at kunne deltage: Projektet inkluderer patienter som opfylder følgende kriterier: kvinder 18-39 år, mindst 4 graviditetstab, uden misdannelse/store muskelknuder i livmoderen og med en normal kromosomanalyse på parret. Derudover skal en række blodprøver være normale. Man må gerne være i fertilitetsbehandling.
Kontaktpersoner: Projektsygeplejerske Louise Lunøe. 

2) MiRPL Kortisol

I dette forskningsprojekt undersøger vi sammensætningen af hormonniveauer (stofkskiftet og stresshormoner) og immunsystemet før en graviditet og i en eventuel graviditet hos 150 par, der har oplevet gentagne graviditetstab. Projektet vil bidrage med helt ny viden om, hvordan stresshormoner og stofskiftehormoner i vores krop er med til at regulere vores immunsystem og fertilitet. Der tages prøver til første samtale, første graviditetsskanning, ved afslutning i graviditetsuge 16-17 eller ved et nyt graviditetstab., dvs. der tages kun prøver i forbindelse med allerede planlagte besøg herinde.
I projektet undersøger vi hormonniveauer ved hjælp af blodprøver, spytprøver og en hårprøver. Vi undersøger også mandens sæd og tester om kvindens immunforsvar reagerer på sæden. Derudover undersøger vi for hormonforstyrrende stoffer i urin og blodprøve hos parret. Spyt og hårprøver undersøges for betydning af stresshormon. Der tages blodprøver for at undersøge immunsystemet og faktorer, der har betydning for en vellykket graviditet. Via elektroniske spørgeskemaer stiller vi en række spørgsmål vedr. fysisk og mental sundhed. Hormonniveauerne, øvrige prøvesvar og spørgeskemasvar vil blive sammenlignet med parrets tidligere forløb og aktuelle behandlingsforløb. 
Vi håber med dette projekt at finde flere årsager til, hvorfor par oplever gentagne graviditetstab og dermed finde nye behandlinger. 

For at kunne deltage: Projektet inkluderer ny-henviste patienter som opfylder følgende kriterier: kvinder 18-39 år, uden misdannelse/store muskelknuder i livmoderen og med en normal kromosomanalyse på parret. Man må gerne være i fertilitetsbehandling. Det er ikke et krav, at både kvinde og mand deltager, dvs. man kan godt deltage uden sin partner. 
Kontaktpersoner: Læge Sofie Bliddal, ph.d.-studerende, medicinstuderende: Anna Slot og Josefine Reinhardt Nielsen. 

Projektet er en videreførsel af MiRPL (Mikrobiomet og gentagne graviditetstab), hvor en række prøver også undersøgte mikroorganismers betydning. Den del af projektet inkluderer ikke længere patienter, men opfølgning pågår.


3) PERSIMUNE-biobank

PERSIMUNE-biobank er et samarbejde på tværs af afdelinger på Rigshospitalet, som fokuserer på at undersøge patienter med et udfordret immunsystem. Generelt set vil det biologiske materiale undergå laboratorie-analyser, som giver oplysning om, hvordan immunsystemet fungerer, om stofskiftet eller om en eventuel pågående infektion. Der kan også være tale om analyser af den genetiske information, for at belyse betydning af arv for menneskets evne til at få sit immunsystem til at fungere og for risikoen for at få infektion. Data fra disse analyser vil blive koblet til oplysninger i din journal for at kunne tolke resultaterne bedst muligt. Det biologiske materiale du donerer til PERSIMUNE-biobanken har derfor stor betydning for forskernes arbejde med udvikling af ny diagnostik og behandling til gavn for fremtidens patienter. 

For at kunne deltage: Alle ny-henviste patienter vil blive spurgt, om de har lyst til at deltage med en blodprøve til dette projekt til første samtale.
Kontaktpersoner: Projektsygeplejerske Louise Lunøe. 

4) Afdelingens database

I Enheden for Gentagne Graviditetstab har vi en database over nuværende og tidligere patienter samt en biobank med biologisk materiale. På baggrund af denne database har vi kunnet udføre adskillige studier af en stor gruppe af par med gentagne graviditetstab og har bl.a. kunnet påvise at forstyrrelser i immunsystemet spiller en rolle for gentagne graviditetstab. Der gemmes oplysninger vedr. jeres graviditeter og udredning. 

For at kunne deltage: Alle par vil blive bedt om at deltage i afdelingens database og biobank, da oplysningerne herfra er vigtige for vores fremtidige muligheder for at lave forskning af høj kvalitet til gavn for fremtidige patienter.
Redaktør