Specialuddannelsen til intensiv sygeplejerske

​På Anæstesiologisk Afdeling tilbyder vi specialuddannelse i intensiv sygepleje.
Specialuddannelsen varer 2 år og indebærer, at du via praktisk og teoretisk uddannelse samt træning kvalificerer dig til at kunne pleje den akut kritisk syge patient. På Intensiv Terapiafsnit 542 bliver du både uddannet i avanceret akut observation, pleje og behandling af den kritisk syge patient, men også i rehabiliterende intensiv sygepleje, hvor respiratoraftrapning og mobilisering er meget vigtige elementer. Gennem uddannelsen bliver du trænet i selvstændigt at anvende avanceret teknologisk udstyr til overvågning og behandling af patienten som f.eks. respirator og dialysemaskine.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Pernille Madsen har det overordnede ansvar for den kliniske del af uddannelsen. Derudover har vi 3 mentorer, som har ansvaret for vores egne kursister og en mentor, som specielt er tilknyttet eksterne kursister, som kommer i praktik hos os. Som nyansat sygeplejerske bliver du tilknyttet en kontaktsygeplejerske og en mentor. Din mentor vil følge dig gennem hele uddannelsen.

Ansvars- og funktionsområde

En specialsygeplejerske i intensiv sygepleje skal på baggrund af en videregående teoretisk viden og kliniske færdigheder yde sygepleje til kritisk syge patienter og komplekse patienter, yde omsorg for de pårørende, samarbejde tværprofessionelt om observation og behandlingen af den kritisk syge patient og udvikle den intensive sygepleje. 

Se bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje, §2, stk. 2, på hjemmesiden www.retsinformation.dk

Formål

Formålet med specialuddannelsen i intensiv sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin faglige viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje. 
Se bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje, §1, på hjemmesiden www.retsinformation.dk

Uddannelsesforløb

Uddannelsen er af 1½ års varighed svarende til 90 ECTS-point. Det er en 1½-årig aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og en systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse. Uddannelsen er en kombination af teori og klinisk praksis. Forinden skal sygeplejersken have gennemført 6 måneders introduktionsansættelse på en intensivafdeling.

Den teoretiske del af uddannelsen er på i alt 300 timer, hvoraf ca. 200 timer er uden for klinisk praksis i teoriblokke, og disse afsluttes med en skriftlig, teoretisk prøve inden for de første 9 måneder af uddannelsen. Ved uddannelsens afslutning udarbejdes en skriftlig opgave, som skal omhandle et klinisk, sygeplejefagligt problem inden for funktionsområdet.

Se uddannelsesordningen for yderligere information.

Redaktør