​​​​​

Forskning

Forskning og udvikling er en naturlig del af Klinisk Mikrobiologisk Afdelings daglige drift og indgår i alle personalegruppers arbejde. ​

PhD studerende, specialestuderende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende spiller en vigtig rolle i afdelingens forskningsindsats, som understøttes af bioanalytikere, bioinformatikere og molekylærbiologer ansat i afdelingen.

Under afdelingen hører MRSA VidenCenter og Center for Klinisk Mikrobiom Forskning. ​

Primære forskningsområder

​​Next-generation sequencing​

 • Fuldgenomsekventering (WGS) af bl.a. MRSA, VRE og multiresiste​​​​nte enterobakterier mhp. typning, smitteopsporing og påvisning af resistens – og virulensgener.
 • Mikrobiom-undersøgelser hos raske personer og patienter med særligt fokus på tarm – og vaginalt mikrobiom.
 • Diagnostik, fuldgenomsekventering, genotypning og monitorering af virusinfektioner, herunder coronavirus SARS-CoV-2 og HCV, med henblik på overvågning og optimeret behandling.
 • Metagenomics direkte på klinisk prøvemateriale.

​Big Data

 • Kombinerede undersøgelser af epidemiologi, kliniske karakteristika og outcome hos patienter med alvorlige infektioner som bakteriæmi og meningitis og genomer fra multiresistente bakterier.
 • Retrospektive og prospektive kohorte og Case-control studier, herunder randomiserede studier indenfor infektionssygdomme med fokus på urinvejsinfektioner, infektiøse diarré sygdomme, bakteriæmier og luftvejsinfektioner.

Hurtig og ultrahurtig d​​iagnostik​

 • Løbende afprøvning og implementering af point-of-care udstyr og tests (POCT)
 •  Introduktion og udvikling af nye hurtige molekylære metoder til påvisning og karakterisering af mikroorganismer.
 • Studier til belysning af implementeringen af ny teknologi herunder risikovurdering, cost-benefit og effekt på patient håndtering ved infektioner.​

Antimikrobiel terapi, resistens og antibiotic stewardship​

 • Overvågning af antibiotikaforbrug og – resistensudvikling.
 • Undersøgelser af farmakodynamik, selektion og resistensmekanismer.
 • Optimering af antimikrobiel terapi, herunder antibiotikakoncentrationsmålinger – Therapeutic Drug Monitoring (TDM).​

Forskningssamarbejder

Afdelingen har mange videnskabelige samarbejdspartnere i ind – og udland og deltager bl.a. i følgende: ​

 • CAG (Clinical Academic Group) "Novel strategies to diagnose and treat bacterial infections" (BACINFECT), der arbejder for at nedbringe dødelighed for patienter med infektionssygdomme gennem forbedret diagnostik og behandling.
 • Danish Collaborative Bacteriemia Network.
 • På vegne af Danske Regioner tovholder for samarbejde mellem europæiske industrivirksomheder og regionerne mhp. udvikling af et nationalt system til molekylær diagnostik.

Afdelingen indgår endvidere i industrisamarbejder, herunder CE-mærknings- og FDA-studier.​

For yderligere oplysninger omkring forskning

Professor, overlæge, dr. med. og forskningsansvarlig
Henrik Westh
henrik.torkil.westh@regionh.dkMail: henrik.torkil.westh@regionh.dk

​Associate professor, overlæge, dr.med.
Andreas Munk Petersen
Mail: Andreas.Munk.Petersen@regionh.dk

Associate professor, overlæge, ph.d.
Mette Damkjær Bartels
Mail: mette.damkjaer.bartels@regionh.dk

Konstitueret cheflæge, ph.d. 
Mette Pinholt
Mail: mette.pinholt@regionh.dk​

Redaktør