2017, 1 - januar

HUSK: Café eftermiddag om spredning og implementering af gode løsninger

Tid: Torsdag den 26. januar kl. 15.00 til 17.00.

Sted: DEFACTUM, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Forplejning: Der bliver serveret lidt at drikke og spise.

I Danmark er vi gode til eksperimenter og innovative pilotprojekter. Det er straks sværere at bringe de vellykkede løsninger til stor skala. Ofre låner vi hellere fra Boston og Stockholm end fra Fredericia og København. På skoler, institutioner, hospitaler og i forvaltninger er mange engagerede fagfolk dygtige til at arbejde selvstændigt under de givne vilkår. Det kræver til gengæld særlige kompetencer og arbejdsformer hos ledere og medarbejdere for at få implementeringen til at lykkes, når der er valgt fælles løsninger.

Kom til en eftermiddag, hvor vi belyser temaet med afsæt i to nye bøger om spredning af gode løsninger. Du får lejlighed til at udvikle dine ideer om temaet sammen med kolleger og forfatterne.

Oplæg ved:

 • Forhenværende hospitalsdirektør Henning Vestergaard
 • Kvalitetschef Henrik Bendix, Hospitalsenheden Midt
 • Projektleder Kirsten Engholm Jensen, Aarhus Kommune

 

DIN opstartsmøde om ERFA-grupper

Tid: 8. februar fra kl. 16. til 19.00.

Sted: Odense (nærmere info fremsendes ved tilmelding).

Forplejning: Der bliver serveret lidt at drikke og spise.

Bindende tilmelding til: danskimplementering@gmail.com

DINs bestyrelse understøtter oprettelsen af ERFA-grupper og har etableret en LinkedIN side, hvor du kan møde andre, der er interesseret i at oprettet et ERFA-netværk. Gruppen hedder ERFA gruppe i regi af Dansk Implementeringsnetværk og findes på følgende link: https://www.linkedin.com/groups/13502829

På opstartsmødet får du hjælp til at skabe dit netværk om erfaring med implementering.

 

Kontaktperson

Charlotte Holm: +45 33 92 54 79 eller charlotte.holm@uvm.dk 

 

DIN årskonference 2017 

Implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning

Tid: Torsdag den 18. maj.

Sted: Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, Vejle.

Internationale oplægsholdere

Om formiddagen vil der være oplæg fra to spændende internationale oplægsholdere:

 • Professor Abraham H. Wandersman, University of South Carolina, Department of Psychology
 • Assistant professor, Ph.D. Aaron R. Lyon, University of Washington, Department of Psychiatry and Behavioral Science

Professor Abraham H. Wandersman vil holde oplæg om organisatorisk implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning med særligt fokus på, hvordan systemer og institutioner kan understøtte en mere effektiv og bæredygtig implementering.

Assistant professor, Ph.D. Aaron R. Lyon vil holde oplæg om individuel implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning med særligt fokus på individuel læring og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering.

Det øvrige program

Om eftermiddagen skal det handle om aktuelle og konkrete cases og erfaringer med kapacitetsopbygning. Det kan være eksempler og erfaringer med organisatorisk kapacitetsopbygning, altså hvordan systemer og institutioner kan være med til at skabe effektive og holdbare implementeringstiltag, fx gennem implementeringsteams, lokale netværk og systematisk feedback fra praksis til beslutningstagere. Eller det kan være eksempler på individuel kapacitetsopbygning, hvor fokus i højere grad har været på individuel læring og udvikling af medarbejderes og lederes kompetencer i organisationen.

Inputs - oplæg og workshops

Praktikere, ledere, konsulenter mv. kan byde ind med forslag til oplæg på 45 minutter eller workshops på 1½ time, hvor der er god tid til interaktion og involvering af deltagerne.

Forslag til oplæg eller workshop sendes senest den 1. februar 2017 til Anders Søberg på danskimplementering@gmail.dk.

Anders Søberg kan også svare på evt. spørgsmål om oplæggenes form og indhold.

Posters

Der vil være mulighed for at præsentere posters om implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning. Praktikere, konsulenter, forskere, ph.d. studerende mv. kan byde ind med stande eller posters om metoder og erfaringer med kompetenceudvikling, lederudvikling, implementeringsteams eller lignende.

Forslag til posters uploades på hjemmesiden (link: http://implementering-dk.dk/call-for-poster/) senest den 15. marts 2017.

Tilbagemelding på ansøgninger

Ansøgningerne vil blive gennemgået af konferencens planlægningsgruppe, og forslagsstillerne vil få besked om, hvorvidt deres ansøgning imødekommes senest den 1. april 2017.

Man kan følge planlægningen af konferencen på DINs hjemmeside (link: http://implementering-dk.dk/), hvor der bl.a. kommer til at ligge artikler m.m. fra de to oplægsholdere. Man kan også følge DIN på LinkedIn.

 

Nyt fra DIN-F

DIN-F et netværk for forskere med interesse for implementeringsforskning. Vores mål er at samle og dele viden fra dansk forskning om implementering, at inspirere forskere og forskningsprojekter, der har fokus på implementering, og at identificere forskningsbehov relateret til implementering

Vores mål er også at dele vores viden med DINs øvrige medlemmer. Vi vil derfor gerne inspirere med den nyeste internationale artikel skrevet af folk fra vores netværk og publiceret i "Implementation Science": Enablers and barriers to implementing collaborative care for anxiety and depression: a systematic qualitative review Link: :  https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-016-0519-y

Artiklen er skrevet af Gritt Overbeck, Annette Sofie Davidsen og Marius Brostrøm Kousgaard, og er et systematisk litteratur review om implementering af kollaborative care-modeller for angst og depression.

Studierne viser, at der er behov for særligt fokus på følgende elementer, når man planlægger kollaborative plejeinterventioner:

 • effektive uddannelsesprogrammer, især for de plejeansvarlige
 • at der svares på spørgsmål om kompensation i forhold til det primære plejepersonale
 • at der er gode kommunikations- og monitoreringssystemer
 • at face-to-face interaktionen fremmes mellem plejepersonale og læger

 

Kontaktperson

Kontakt Torsten Conrad på tc@lead.eu, hvis du ønsker at blive en del af netværket.

Læs mere

Nyt fra Dansk ImplementeringsNetværk for forskere (DIN-F) Link: http://implementering-dk.dk/wp-content/uploads/2016/03/Nyt-fra-forskningsnetværket-DIN-F-januar-2017.pdf

 

 

 

Er du og din organisation parat til at implementere?

Af Jeppe Ostersen, afdelingsleder, Rambøll Management Consulting

Når jobrådgivere skal udvikle en ny, mere imødekommende og ligeværdig måde at samtale med ledige på, er der mange ting at være opmærksom på: Har rådgiverne de rette kompetencer? Er organisationen parat til, at medarbejderne arbejder på denne nye måde. Og bakker ledelsen op?

Spørgsmålene stammer fra et nyt implementeringsprojekt, som Rambøll starter op i disse dage, men de gælder efter vores erfaring for implementering generelt: Man skal altid overveje sin implementerings genstand, strategi og kontekst. Og man bør være klar til at blive udfordret. 

Selv den bedste og mest veldokumenterede metode kan møde modstand eller uforudsete forhindringer, når den møder virkeligheden på hospitalet, i skolen, eller på jobcenteret. Så hvordan kan man bedst tackle den usikkerhed? Et bud kunne være at undersøge, hvor parat organisationen er til at anvende den nye indsats, som en del af opstartsfasen. Parathedsanalysen kan både anvendes til støtte for projektlederen (så man ved, hvad man står overfor) og til evaluering af projektet (så man får kortlagt drivkræfter og barrierer fra start).

I Rambøll er vi i 2017 netop gået i gang med flere store implementeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. I et af projekterne skal 19 jobcentre arbejde med implementering af jobrettede samtaler. Det betyder, at medarbejderne skal understøtte den lediges jobsøgning via coachende samtaleteknikker og konkret viden og rådgivning om jobmuligheder i lokalområdet. Derudover kan de ledige også selv bestille tid i jobcenteret, bestemme, hvem de skal tale med, og hvilke emner de gerne vil have hjælp til.

For at hjælpe kommunerne og det samlede projekt godt i gang har vi udviklet et spørgeskema, der kortlægger kommunernes forudsætninger for at implementere den jobrettede samtale. Inden for implementeringsforskningen findes mange forskellige redskaber, der kan hjælpe til at afdække implementeringsparathed (readiness assesments). Nogle af de mest kendte er fx

 • ORCA - Organizational Readiness to Change Assessment
 • ORIC – Organizational Readiness for Implementing Change,
 • The Sustainability Model (oversat til dansk af Defactum)

Vores udfordring har været, at mange af redskaberne er ret generiske og derfor ikke forholder sig til de særlige udfordringer, der gør det svært at implementere jobrettede samtaler.  Vi har derfor med afsæt i redskaberne udviklet vores eget skema. På den måde kan vi kombinere anerkendte parametre og temaer om fx medarbejdernes motivation og viden, ledelsens opbakning og prioritering med de konkrete udfordringer, der gælder for at implementere den jobrettede samtale. Vores tilgang er inspireret af tænkningen omkring skræddersyede implementeringsstrategier, som tilpasses den enkelte kommunes specifikke udfordringer (se fx Powell et al, 2015).

I næste uge skal hver projektleder i kommunerne gennemføre en analyse af jobcentrets organisatoriske parathed for implementering. Vi har foreslået kommunerne, at spørgeskemaet udfyldes sammen med den ansvarlige leder, så identificerede udfordringer bliver kendt og drøftet allerede her i opstartsfasen. Forhåbentlig hjælper det til at afdække nogle af de uforudsete forhindringer, som kommunerne kan løbe ind i. Samtidig ved vi godt, at nye ting vil dukke op senere i processen. Det er derfor, løbende ledelsesopfølgning og projektledelse er nødvendig.

Links og referencer

Shea, C.M., Jacobs, S.R, Esserman, D.A., Bruce, K., Weiner, B.J. (2014). Organizational readiness for implementing change: a psychometric assessment of a new measure. Implementation Science, vol. 9(7).

Helfrich, C. D., Li, Y.-F., Sharp, N. D., & Sales, A. E. (2009). Organizational readiness to change assessment (ORCA): Development of an instrument based on the Promoting Action on Research in Health Services (PARIHS) framework. Implementation Science, 4(1), 38.

Powell, B. J., Waltz, T. J., Chinman, M. J., Damschroder, L. J., Smith, J. L., Matthieu, M. M., … Kirchner, J. E. (2015). A refined compilation of implementation strategies: results from the Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC) project. Implementation Science.

Lynne Maher, David Gustafson, Alyson Evans (2016) Guide til implementering og fastholdelse af ny praksis (Original titel: Sustainablility, Model and Guide). Udgivet af DEFACTUM Koncern Kvalitet Region Midtjylland

Besøg evt. også www.cfir.org – Her kan du sammensætte dit eget spørgeskema ud fra anerkendte dimensioner.

Kontaktperson

Jeppe Ostersen: +45  51617921 eller jepo@ramboll.com


Redaktør