2017, 6 - oktober

Forskning i implementering: Beskrivelse af to søsterprojekter

Et indblik i projektet "WALK-Copenhagen"

Tidligere studier har vist, at et lavt funktionsniveau og lavt aktivitetsniveau kendetegner ældre medicinske patienter, som indlægges akut. Lavt aktivitetsniveau under en hospitalsindlæggelse er en selvstændig risikofaktor for mortalitet og øget afhængighed hos ældre, og selv korte indlæggelser kan resultere i, at den ældre patient bliver mere afhængig af hjælp til daglige aktiviteter efter udskrivelse.

Vi ved på nuværende tidspunkt, at implementeringen af indsatser, der kan øge aktivitetsniveauet hos ældre medicinske patienter under indlæggelse er en svær og kompleks sag, hvor barrierer på både individniveau samt kollektivt og organisatorisk niveau er kortlagt. Ligeledes er interventioner, der har vist sig effektive i randomiserede kliniske studier (RCT), uvirksomme i klinisk praksis, hvis de ikke implementeres.

Projektet "WALK-Copenhagen" er et tværsektorielt og tværvidenskabeligt studie, der har til formål at øge aktivitetsniveauet hos ældre medicinske patienter under og efter en akut hospitalsindlæggelse. Projektet er opbygget af tre studier, hvor vi udvikler (studie 1), pilotafprøver (studie 2) og effektafprøver (studie 3) interventionen.

Interventionen udvikles i samarbejde med brugerne, som er patienter, pårørende, læger, sygeplejersker, social - og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter samt disses ledelser. Brugerne kommer fra seks medicinske afdelinger i Region Hovedstaden samt fra Hvidovre Kommune.

Projektet vil bidrage med viden om, hvordan en tværfaglig og tværsektoriel indsats kan øge og fastholde aktivitetsniveauet hos ældre. Medinddragelse og tilpasning i forhold til konteksten er tænkt ind i forskningsprocessen for at fremmer implementeringen.

Projektet startede op i sommeren 2016 og er sponsoreret af Velux Fonden med 2, 5 mio. kroner. Det udføres i regi af et større forskningsprogram:

 www.optimed.dk

http://pmrc.dk/older-medical-patients

 

Implementeringsprojektet "WALK-CPH Implementering"

Den 25. september 2017 har Velux fonden desuden bevilliget 2,1 mio. kroner til projektet "WALK-CPH Implementering".

Grundideen i projektet er videnskabeligt at undersøge implementeringen af projektet "WALK-Copenhagen". "WALK-CPH Implementering" vil som en vigtig og ny tilføjelse undersøge og dokumentere implementerings-processens enkelte elementer og resultater. Formålet er at undersøge, i hvilken udstrækning interventionen udviklet i "WALK-Copenhagen" implementeres som planlagt og hvilke særlige forhold, der har betydning for implementering.

Ofte tænkes implementeringen ind som en fase, der afslutter et nyt tiltag. Ofte er det også uklart i mange projekter, hvornår man betragter projektet som implementeret.

I "WALK-CPH Implementering" tænkes implementeringen at foregå helt fra projektets start. Vi undersøger og dokumenterer implementeringsprocessen via tre typer af implementeringsmål (outcomes): implementeringsstrategier, fidelity og adoption. 

Først undersøger vi, hvilke implementeringsstrategier, der er brugbare i forbindelse med implementeringen af interventionen, der skal øge de ældre medicinske patienters aktivitetsniveau. Eksempler på implementeringsstrategier kan være undervisning af personalet eller patienterne.

Fidelity angiver i hvilken grad, interventionen gennemføres som beskrevet i interventionsprotokollen. Fidelity er en moderator mellem interventionen og dennes forventede outcome. Hvis man ikke undersøger for fidelity, kan det være svært at fastslå, om en manglende effekt af interventionen skyldes dårlig implementering eller fejl i interventionens grundlæggende ide.

Til sidst, vil vi undersøge adoption.  Adoption angiver i hvilken grad interventionen er gennemført i afdelingerne. Det er den proces, hvorigennem interventionen optages og spredes over tid mellem fx de sundhedsprofessionelle i de medicinske afdelinger.

Projektet vil skabe viden om sammenhængen mellem brugerudviklede interventioner og implementering. En viden som både patienter, pårørende, kliniske afdelinger i Region Hovedstaden, Hvidovre Kommune samt forskningen vil få gavn af.

 

KONTAKTPERSON

Jeanette Wassar Kirk: jeanette.wassar.kirk@regionh.dk

 


 

Nyhedsbrev fra EIC - European Implementation Collaborative

http://mailchi.mp/b8739ec333be/october-news-from-the-european-implementation-collaborative-eic?e=3a2cbb11f8

Tillmelding til nyhedsbrevet kan ske nederst på denne hjemmeside: http://www.implementation.eu/

 

Nordic Implementation Conference i København, maj 2018

STED

Konferencen afholdes i København 28. til 30. maj 2018.

TEMA

Temaet er: "Integrating Implementation – Joining the Forces of Implementation".

TILMELDING

DIN er medarrangør af konferencen, og DIN-medlemmer får rabat ved tilmelding.

Deadline for Early Bird tilmelding er 8. december.

Deadline for almindelig tilmelding er 27. april 2018.

Tilmelding kan ske via konferencens hjemmeside: http://nordicimplementation.net/

 

 

 


 

Nyt fra bestyrelsesmødet i september

Bestyrelsen vedtog en strategi for netværkets anvendelse af LinkedIN. Redaktionsgruppen vil sørge for at indhente relevante nyheder, der kan lægges op på LinkedIN, og der udpeges en tovholder, der har ansvar for at sikre, at nyhederne lægges op.

 

Møde den 20. november 2017 i Dansk ImplementeringsNetværk for Forskere

STED

Mødet holdes på AAU i Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Lokale meldes ud efter tilmelding.

TILMELDING

Bindende tilmelding af hensyn til servering til Torsten Conrad, på toc@learning.aau.dk eller tc@lead.eu senest den 14. november. Skriv venligst: "Tilmelding til gåhjemmøde 20. november" i emnefeltet.

PRIS

Arrangementet er gratis.

DAGSORDEN

Kl. 13.00 til 14.00

 • Frokost
 • Præsentation af deltagerne og deres forskning
 • Kort bordrunde: Hvad rører sig i implementeringslandskabet i Danmark og internationalt
 • Nordic Implementation Conference 2018 i København - status og deltagelse
 • Orientering fra Dansk ImplementeringsNetværk
 • Diverse

Kl. 14.00 til 16.00

 • Oplæg 1 samt efterfølgende diskussion
 • Oplæg 2 samt efterfølgende diskussion

OPLÆG 1

Effektdrevet participatory design og oversættelse af akkrediterings-standarder - et alternativ til Den Danske Model? 

Ved lektor, Ph.d. John Damm Scheuer, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.

Efter en årrække med akkreditering af Region Hovedstadens sygehuse baseret på Joint Commissions Akkrediteringsstandarder - og indtil 2015 national akkreditering af sygehuse baseret på standarder fra Den Danske Kvalitetsmodel - blev sidstnævnte aktivitet lukket på sygehusene i 2015. 

Begrundelsen var blandt andet kritik af akkrediteringssystemet fra lægerne. Vi vil diskutere, hvordan effekt-drevet participatory IT-design kan føre til bedre oversættelse af akkrediteringsstandarder og understøtte en bedre implementering af dem i klinisk praksis. 

Det vil blive vist, hvordan udefra kommende akkrediteringsstandarder og adfærdskontrol (via audit) fra fx Den Danske Model kan blive oversat til meningsfulde lokale outcome-mål og effekter via effektdrevet participatory design. Der vil blive argumenteret for at Den Danske Model og Effekt-drevet design hhv. IT-design supplerer hinanden, men at et sådan alternativt system-design stiller nye krav til, hvordan vi bør arbejde med akkreditering og kvalitetssikring på sygehusene fremover. 

OPLÆG 2

Hvordan folkeskolereformens tekst oversættes og omsættes til pædagogisk praksis – med afsæt i translationsteori

Ved docent, ph.d., Steen Juul Hansen.

En ny folkeskolereform trådte i kraft i august 2014. Spørgsmålet er, hvordan reformens tekst oversættes og omsættes til pædagogisk praksis. Den teoretiske ramme for analysen er translationsteori. Inden for denne teoretiske ramme analyseres Folkeskolereformen som en organisationsopskrift, der skal oversættes til organisatorisk praksis i en dansk folkeskole.

Empirien til analysen stammer fra forskningsprojektet "Fagligheder i spil i folkeskolen". Datagrundlaget for analysen er dokumenter, observationer, interviews og optagelser fra møder afholdt på skolen i løbet af efteråret 2014. Artiklen belyser, de oversættelsesprocesser Folkeskolereformen bliver udsat for, når den skal omsættes til daglig praksis på en skole.

Resultaterne af analysen viser, at reformen i efteråret 2014 rammer ledelse, lærere og pædagoger på skolen med stor kraft og udfordrer både ledelse, lærere og pædagoger på deres faglighed. Analysen viser desuden, at oversættelsen af reformen tenderer at ske tilfældigt og individualiseret, og at lærerne har mange argumenter for ikke umiddelbart at implementere den nye folkeskolereform.

DISKUSSION

 

Efter hvert oplæg vil der være mulighed for at spejle oplæggene i egen praksis i dialog med andre deltagere, der også har interesse for inddragelse og oversættelse i organisationer, hvor reformer og andre forandringstiltag skal have liv.

 

Drøftelserne vil blive inspireret af spørgsmål som:

 • Hvad bliver du opmærksom på af nye perspektiver på implementering af forandringer i forhold til egen organisation?
 • Hvad betyder dette for din rolle i organisationen, når der skal implementeres forandringer?
 • Er der ændringer, du kan tage fat på allerede i morgen?
 • Hvordan har du mulighed for at sætte dette tema på dagsordenen i din organisation?

 

 

 

 

  


Redaktør