Dataudtræk fra HNPCC-registret

​Vil du anmode om at bruge data fra HNPCC-registret? Her er ansøgningsskema og vejledning. 

HNPCC-Registret understøtter den kliniske registerforskning i Danmark. Er du forsker og har brug for data i forbindelse med din forskning, kan du via HNPCC-Registret søge om registerdata vedr. forekomsten af arvelig tarmkræft i Danmark.

Data udleveres kun til projekter, der er af statistisk og videnskabelig karakter, og hvor projektets formål har væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvor der foreligger alle nødvendige tilladelser og godkendelser.

Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke data du har brug for. Med ansøgningen skal der indsendes en udtræksbeskrivelse, som skal specificere hvilke data, du har behov for, og hvordan din population skal defineres.

De vigtigste variable i HNPCC registeret 2018

Bemærk, at data fra HNPCC-registeret ikke kan udleveres eller videregives til andre, medmindre der foreligger godkendelser fra Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet inklusiv godkendt samarbejdsaftale.

Hent ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret​ her:

(Hvis du har problemer med at åbne formularen kan det skyldes at din browser er for gammel - Explorer 9 eller ældre. Brug i stedet Google Chrome eller en anden browser). 

Vejledning vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret 

Betingelser, der skal opfyldes, før der kan ske udlevering af data til forskningsbrug 

Bevilling af data forudsætter

 1. Indsendelse af ansøgningsskema, samt en kort og klar protokol, der beskriver studiets formål, metode, samt hvilke data, der skal anvendes til analyserne. 
 2. Godkendelse fra Datatilsynet til studiets gennemførelse, dokumenteret ved j.nr og dato for afgørelsen i datatilsynet, samt dokumentation for anden relevant godkendelse (Videnskabsetisk Komite, Sundhedsstyrelsen o.a.) skal foreligge inden datamanageren påbegynder udtræk og oparbejdning af data. 

Vilkår for udlevering af data 

 1. Ansøger er ansvarlig for overholdelse af vilkårene. 
 2. Oplysningerne må alene anvendes i det projekt og til det formål, der er specificeret i ansøgningen. Ønskes projektet senere udvidet/ændret, skal der indsendes en tillægsansøgning. 
 3. Oplysningerne må ikke videregives uden forudgående tilladelse fra Datatilsynet, jf. persondataloven § 10, stk. 3. 
 4. Ved publikation på baggrund af det udleverede datasæt er ansøger forpligtet til at kreditere HNPCC-registret i hht vejledningen (se sidste afsnit), samt til løbende at indsende kopi af alle publikationer, hvori data er anvendt, umiddelbart efter at disse er offentliggjort (det gælder også publikationer, der først udarbejdes efter projektets afslutning). Hvis projektet afsluttes uden at have udløst publikationer, indsendes en redegørelse for anvendelsen af data umiddelbart efter afslutning. Indsendelse sker pr. mail. Se adressen her nedenfor. 
 5. Hvis projektet afsluttes før den slutdato der var planlagt ved bevillingen af data (hvis det f.eks. viser sig at det planlagte projekt ikke kan gennemføres i den fulde udstrækning), skal ansøger meddele registret dette (dette mhp. at de bevilgede data evt. kan udnyttes af andre). 

Praktisk fremgangsmåde for ansøgning og udlevering af data
 

 1. Ansøgningen sker via ansøgningsskema, der kan hentes på www.hnpcc.dk (også indsat bagest i denne vejledning) 
 2. Ansøgning og protokol sendes elektronisk til HNPCC-registret pr. e-mail (se nedenfor). 
 3. HNPCC-registrets datamanager registrerer ansøgningen og anfører, hvilke af de ønskede data, som findes i registret. Ved behov for supplerende oplysninger vil datamanager kontakte ansøger. Ansøgningen videresendes herefter til det videnskabelige udvalg (VU). 
 4. Det videnskabelige udvalg vurderer ansøgningen og sikrer at betingelserne er opfyldt og meddeler deres konklusion til formanden for det videnskabelige udvalg. Formanden udfylder VU-feltet i ansøgningsblanketten og videresender denne og evt. bilag til HNPCC-registrets datamanager. Formanden for VU orienterer endvidere ansøger om afgørelsen. 
 5. Hvis der er særligt komplicerede faktorer eller der ikke er opnået konsensus i VU, sender formanden ansøgningen og VU's udtalelse til styregruppens medlemmer til udtalelse. 
 6. HNPCC registrets datamanager sikrer at dokumentation for relevante godkendelser foreligger og foretager herefter udtræk og simpel oparbejdning af data. Data udleveres til eksterne forskere via sikker mail eller på skrivebeskyttet CD-rom/DVD. Denne kan enten udleveres personligt eller fremsendes i et anbefalet brev. Data til forskere på Klinisk Forskningscenter lægges på forskerens lukkede netværksdrev. 

Afgørelse og appelmuligheder 

 • ​En hel eller delvis mangel på godkendelse af ansøgning eller forsinkelse af levering af udtræk kan indbringes for styregruppen. Hvis databasens styregruppe vurderer, at krav for udlevering ikke er opfyldt, skal ansøgningen afvises. 

Tidsfrister i sagsbehandling 

 1. HNPCC-registrets datamanager: 2 uger (i juli og august dog 4 uger) 
 2. Videnskabelige udvalg: 2 uger (i juli og august dog 4 uger). 
 3. Styregruppe (hvis aktuelt): 1 uge 
 4. Ansøgeren skal modtage dataudtræk senest 3 måneder efter fremsendelse af korrekt udfyldt ansøgning. Ved ansøgninger, hvor der har været komplicerende forhold, kan udlevering forsinkes. 

Kreditering af HNPCC-registret 

 1. Dataudtræk uden analyse – registret står til rådighed for opklarende spørgsmål. Registrets bidrag krediteres ved at mindst en medforfatter af publikationen affilierer sig til både egen stamafdeling og til HNPCC-registret, som anført nedenfor*. Desuden skal det fremgå af metodeafsnittet at data stammer fra HNPCC-registret. 
 2. For dataudtræk, hvor der ydes bistand til dataoparbejdning og/eller elementær statistik, kan der blive tale om honorering af ressourceforbrug – omfang skal aftales på forhånd (timepris kr 400 - niveau juli 2016). Registrets bidrag krediteres ved at mindst en medforfatter af publikationen affilierer sig til både egen stamafdeling og til HNPCC-registret, som anført nedenfor*. Desuden skal det fremgå af metodeafsnittet at data stammer fra HNPCC-registret. 
 3. Dataudtræk som er en del af et videnskabeligt samarbejde mellem en ekstern forsker og en forsker ved HNPCC-registret. Registrets bidrag krediteres ved at den medvirkende forsker ved HNPCC-registret er medforfatter. Det er ansøgerens ansvar at inddrage registrets repræsentanter til et niveau, der overholder Vancouver-reglernes krav til medforfatterskab. 

* HNPCC-registret skal benævnes: The Danish HNPCC Register, Clinical Research Centre, Copenhagen University Hospital, Hvidovre 

​​
Spørgsmål til vejledningen eller selve data kan sendes til: ​
hvh-hnpcc-forskning@regionh.dk
Eller du kan kontakte Lars Smith-Hansen på tlf. 38 62 17 22. 

​​
Redaktør