Uddannelse

​Her kan du læse om uddannelsesforløb i Infektionsmedicinsk Afdeling. 

​​​​​

Infektionsmedicinsk afdeling deltager i uddannelsen af lægestuderende, kommende speciallæger i infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, dermatologi, uddannelse af sygeplejersker samt uddannelse af kontorassistenter/sekretærer.

Alle yngre læger, der uddannes i afdelingen, tilbydes forskningstræning og -forløb.

Samarbejdspartnere
Infektionsmedicinsk afdeling har et tæt samarbejde med universiteter, industri og infektionsmedicinske afdelinger både nationalt og internationalt.

​Videreuddannelse og kompetenceudvikling af uddannet personale

Vi vægter det i afdelingen højt, at vores personale udvikler sig fagligt. Vi anser det for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan sikre faglig sparring og udvikling. 
Vi har i afdelingen et konstant fokus på de udviklingsområder, der løbende viser sig, og tilrettelægger morgenkonferencer med undervisning, undervisningseftermiddage, temadage og reelle kursusforløb ud fra de behov, der opstår.

Alle nyansatte personaler i afdelingen har introduktions- og mentorforløb, som skal sikre, at personalet har de rette kompetencer inden for behandling og pleje og herigennem får et godt afsæt til afdelingens speciale og indsatsområder.
 
Der afholdes MUS-samtaler årligt, som skal sikre, at den enkelte medarbejder har mulighed for i samarbejde med afsnitsledelsen at fastsætte egne udviklingsmål.
Vi arbejder ligeledes målrettet med de områder inden for behandling og pleje, som vi ønsker løftet i afdelingen. 

Vi bidrager både internt og eksternt til forskning, som kommer flere til gavn.

Alle uddannelsessøgende i afdelingen er tilknyttet en uddannelsesansvarlig læge/klinisk vejleder, som varetager planlægning, koordinering, undervisning, evaluering og afholdelse af eventuelle relevante eksaminer/bedømmelser i forløbet. 

Den enkelte uddannelsessøgende tilknyttes også en eller flere erfarne vejledere med relevant faglig baggrund, som fungerer som rollemodel i det daglige. Den daglige vejleder varetager vejledning, undervisning og feedback.

Medicinstuderende 

Afdelingen varetager halvårligt uddannelsesforpligtigelsen for følgende uddannelsessøgende:
  • 2-3 medicinstuderende på 1. semester, Bachelor (BA), på ”Erhvervsdag”
  • 2 medicinstuderende på 3. semester, BA, i 2 ugers klinisk ophold
  • 3 engelsktalende medicinstuderende under udvekslingsprogrammet Erasmus på 3. semester, Kandidat (KA), i 6 ugers klinisk ophold 
  • 2 x 3 medicinstuderende på 3. semester, KA, i 6 ugers klinisk ophold. 
Derudover modtager vi også de medicinstuderende, som henvender sig med henblik på "tidligt klinisk ophold" af 4 ugers varighed. 

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

Vi modtager i afdelingen årligt:
  • 4 sygeplejestuderende på 4. modul (grundlæggende sygepleje) 
  • 2 sygeplejestuderende på 11. og 12. modul (kompleks/akut sygepleje)
  • 1-2 social- og sundhedsassistentelever i praktik 1 (grundlæggende sygepleje)
Derudover modtager vi også forskellige typer uddannelsessøgende i kortere perioder; f.eks. som led i dataindsamling til bacheloropgaver mv. 

Indhold i praktikopholdet

Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende på hospitalet bliver tilbudt en fællesintroduktion og efterfølgende grundig introduktion til afdelingens patientkategorier, sygepleje, organisering og afdelingens generelle studieplan. Informationerne danner sammen med studiesamtaler baggrund for den enkelte studerendes individuelle studie- og mødeplan. På Intrapol kan informationer findes ved at søge afdelingens mappe under fanen med det relevante modul. 

I det kliniske forløb er der først og fremmest fokus på at deltage i pleje og behandling af patienter og derudover også udvalgte tilbud om planlagt vejledning og undervisning, som afholdes i afdelingen og på tværs af afdelinger på hospitalet med emner af sygeplejefaglig relevans. Der er mulighed for fordybelse i afdelingen ved brug af relevant litteratur, databaser og lignende. Der bliver tilbudt løbende evaluering, og perioden afsluttes med en intern prøve.

Social- og sundhedsassistentelever

Social– og sundhedsassistentelever på hospitalet bliver tilbudt en fællesintroduktion og efterfølgende grundig introduktion til afdelingens patientkategorier, sygepleje, organisering og afdelingens målbeskrivelse for elever. 

I praktikforløbet tilbydes ca. hver anden uge en hel dags undervisning i grundlæggende sygepleje sammen med elever fra de øvrige medicinske afdelinger. Hospitalet tilbyder tre timers fordybelse til bl.a. læsning pr. uge. 

Undervisningen og målbeskrivelsen er udgangspunkt for den sygepleje, som skal læres i forbindelse med plejen af patienterne i afdelingen. Afdelingen råder over relevant litteratur, og der tilbydes løbende evaluering. Perioden afsluttes med en standpunktsbedømmelse.​​

Kontakt​

​​
​​

Redaktør