Samarbejde om patientforløb

​Vi samarbejder om patientens forløb med kommune, almen praksis og andre afdelinger på Region Hovedstadens hospitaler.

Den første vurdering

Den første vurdering af patienten  foregår ved en indledende samtale med en sygeplejerske med fokus på psykosociale forhold, migrationsanamnese og introduktion til klinikken.

Herefter følger konsultation, objektiv undersøgelse og videre udredning ved læge samt gennemgang af medicin ved læge og farmaceut. Der vil ofte være koordinering og samarbejde med andre specialer i hospitalsregi.

Behandlingsforløb

Behandlingstilbuddet i Indvandrermedicinsk Klinik vurderes på den ugentlige tværfaglige konference og kan inkludere et psykoedukativt forløb ved sygeplejerske, fysioterapeutisk intervention, vejledning om medicin ved farmaceut og læge samt brobygning til videre indsats i primær sektor. Behandlingsforløb kan være individuelle eller i gruppe ud fra en individuel vurdering af patientens behov og ressourcer.

Samarbejde om patienten

Langt de fleste behandlingsforløb inkluderer betydelige mængder af koordinerende korrespondance med almen praksis, øvrige specialafdelinger samt kommunale social- og beskæftigelsesafdelinger.

I samarbejdet med den kommunale indsats indgår netværksmøder, genoptræningsplaner og, for en stor del af patienterne, udarbejdelse af statusattester (LÆ125) til den kommunale beskæftigelsesafdeling.

Hensigtsmæssige patientforløb

I organiseringen af hensigtsmæssige patientforløb arbejdes der med fokus på god kommunikation, gennemgående behandlere, tovholdere for patientforløb, patientuddannelse i brug af sundhedsvæsenet, patient- og pårørendeinddragelse samt støtte til fremmøde til planlagte aftaler. Nogle patienter har behov for ledsagelse til undersøgelse på andre afdelinger på hospitalet samt fælleskonsultationer med flere behandlere, ligesom hjemmebesøg bruges i særlige tilfælde.

Mulighed for ekstra støtte i overgangen til kommunale tilbud

I brobygningen til kommunale tilbud tilbydes nogle patienter støtte via en sundhedsvejleder. Sundhedsvejledere er frivillige lægmænd, der selv har etnisk minoritetsbaggrund, og som har et godt kendskab til lokale sundhedsfremmetilbud. Alle sundhedsvejledere har deltaget i et introduktionskursus om sundhed, etik og jura.

Læs mere om sundhedsvejlederne

Samarbejde om procedurer

Indvandrermedicinsk Klinik indgår desuden i tæt samarbejde med andre afdelinger i regionen for at optimere relevant henvisningsprocedure og samarbejde om patientforløb. Dette samarbejde er til for at undgå, at patienterne unødigt henvises til mange afdelinger, og for at forebygge mange uhensigtsmæssige kontakter til akutmodtagelser/1813. En særlig opmærksomhed og et formaliseret samarbejde er rettet mod snitfladeafgrænsning mellem de tværfaglige behandlingstilbud på regionens smerteklinikker, Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital og Indvandrermedicinsk Klinik.

Redaktør