Forløbsbeskrivelse

​Patienter med etnisk minoritetsbaggrund er overrepræsenterede, hvad angår tidlig funktionsnedsættelse, multimorbiditet, suboptimal medicin compliance og brug af akutte frem for forebyggende sundhedstilbud.  Disse forhold kan være relaterede til potentielle traumer, besvær med at navigere i sundhedssystemet, social belastning eller andre sundhedsrelaterede følger af migration.

På den baggrund varetager Indvandrermedicinsk Klinik (IMK), Hvidovre Hospital udredning og behandling af patienter med etnisk minoritetsbaggrund med komplekse, behandlingskrævende somatiske helbredsproblemer. Udredning og behandling foregår ambulant og er et supplement til øvrige almene og specialiserede tilbud. Behandlingen er tværfaglig og tager udgangspunkt i den bio-psyko-sociale model.

Da der er tale om komplekse patienter opfordres specialafdelinger, der påtænker inddragelse af IMK, at foreslå en henvisning via almen praksis, da praktiserende læger tit har bedre overblik over det samlede patientforløb.

Forløb i almen praksis

Patientens praktiserende læge forventes at kunne håndtere de fleste problemstillinger, også hos patienter med etnisk minoritetsbaggrund, og ved behov for tolk.

Henvisningskriterier:

 • Kompleks symptomatologi, multimorbiditet eller polyfarmaci, ofte i kombination med psykosociale belastninger
 • Problemstillingerne vurderes til ikke at kunne håndteres i almen praksis, speciallægepraksis eller hospitalsafdeling.

Henvisningskriterier inkluderer ikke:

 • Problemer der er isoleret til sproglige barrierer
 • Patienter med etnisk minoritetsbaggrund, som opfylder kriterierne for henvisning til en sygdomsspecifik specialistudredning og -behandling.
 • Primært psykiatrisk udrednings- og behandlingsbehov. IMK har ingen psykiatriske specialistkompetencer
 • Oplagt indlæggelsesbehov
 • Arbejdsevne vurdering. Ved ønske om vurdering af arbejdsevne og socialmedicinske indsatser bør henvises til Socialmedicinsk Klinik på Frederiksberg Hospital. Kommunerne har en samarbejdsaftale om dette og kan selv henvise til socialmedicinsk vurdering.

Ønskede oplysninger:

 • Anamnese med angivelse af helbredsrelaterede og psykosociale problemstillinger
 • Resultatet af relevante undersøgelser, herunder epikriser fra praktiserende speciallæger
 • FMK skal være afstemt
 • Ved behov for tolk angives sprog og eventuel dialekt
 • Ved henvisningen skal patienten forberedes på at udredningen tager sigte på at finde en eventuel behandlingskrævende somatisk sygdom, at behandlingsforløbet er tværfagligt og sædvanligvis er afsluttet inden for 6-8 måneder
 • Patienten bør informeres om at ventetiden til IMK kan være op til seks måneder.
Ved afvisning af henvisning gives konkret begrundelse. Ved manglende oplysninger kan der blive anmodet om fornyet henvisning indeholdende de manglende oplysninger.

Forløb i specialist regi

I IMK vurderes patienternes fysiske, psykiske og sociale problemer og ressourcer samt problemer med polyfarmaci og compliance. Der bruges tolk på vid indikation.

Udredning

Normalt indgår der i udredningen en indledende samtale ved sygeplejerske med fokus på psykosociale forhold, migrationsanamnese og introduktion til klinikken. Herefter konsultation og objektiv undersøgelse ved læge samt gennemgang af medicin ved læge og farmaceut. 

Behandling

Efter udredning vurderes det om patienten tilbydes behandling i IMK og/eller viderehenvises. Behandlingstilbuddet i IMK kan være organiseret individuelt eller i gruppe og kan inkludere psykoedukativt forløb ved sygeplejerske, fysioterapeutisk intervention, vejledning om medicin ved farmaceut og læge samt brobygning til videre indsats i primær sektor.

Behandlingen i IMK er et supplerende tilbud, hvorfor øvrig almen og specialiseret behandling varetages af de respektive behandlingstilbud. IMK samarbejder tæt med egen læge om de problemstillinger, som patienten er henvist for. Egen læge får kopi af alle lægelige notater og andre væsentlige notater, ligesom der i forløbet kan være telefonisk kontakt til egen læge, når der er uafklarede forhold om f.eks. medicin.

Forløb i kontrolfasen

Patienter afsluttes som oftest inden for 6-8 måneder. Der sendes epikrise til egen læge med resultatet af udredning og evt. behandling. Der er ikke yderligere opfølgning fra afdelingens side, men der er mulighed for fortsat faglig sparring.

Ring gerne for vejledning og sparring: 3862 1382, helst mandag til torsdag 9-14.

Redaktør