Henvisning

​Her kan du læse om henvisning til Indvandrermedicinsk Klinik. ​​

​​​

​​

Henvisningskri​​terier

Indvandrermedicinsk Klinik på Amager og Hvidovre Hospital varetager patienter fra alle planlægningsområder i Region Hovedstaden.

Elektive henvisninger sendes til den CVI, der dækker det planområde som patienten har bopæl i. Henvisninger fra praksissektoren på Bornholm sendes via CVI Byen.

OBS! Henvisninger sendes til CVI efter gældende regler for elektive henvisninger. Skriv tydeligt i øverste felt, at patienten ønskes henvist til Indvandrermedicinsk Klinik (IMK).

Vær opmærksom på

Indvandrermedicinsk Klinik er en tværfaglig funktion, etableret med det formål at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre. Indvandrermedicinsk Klinik varetager udredning og behandling af patienter med etnisk minoritetsbaggrund, der har sammensatte problemstillinger. I klinikken gennemgås både patienternes fysiske, psykiske og sociale belastninger og ressourcer. Ved henvisningen skal patienten forberedes på at behandlingsforløbet er tværfagligt og sædvanligvis er afsluttet inden for 6-8 måneder. Endvidere informeres om at ventetiden til IMK kan være op til otte måneder.

Behandlingen i IMK er et supplerende tilbud, hvorfor øvrig almen og specialiseret behandling varetages af de respektive behandlingstilbud. IMK samarbejder tæt med egen læge, som får kopi af alle lægelige notater og andre væsentlige notater.

Henvisningskriterier:

 • Kompleks symptomatologi, multimorbiditet eller polyfarmaci, ofte i kombination med psykosociale belastninger.
 • Problemstillingerne vurderes til ikke at kunne håndteres i almen praksis, speciallægepraksis eller hospitalsafdeling.

Henvisningskriterier inkluderer ikke:

 • Sprogbarrierer som kan overkommes ved brug af tolk
 • Patienter der opfylder kriterierne for henvisning til en sygdomsspecifik specialistudredning og -behandling
 • Primært psykiatrisk udrednings- og behandlingsbehov. IMK har ingen psykiatriske specialistkompetencer.
 • Oplagt indlæggelsesbehov
 • Arbejdsevne vurdering. Ved ønske om vurdering af arbejdsevne og socialmedicinske indsatser bør henvises til Socialmedicinsk Klinik på Frederiksberg Hospital. 

Ønskede oplysninger:

 • Anamnese med angivelse af helbredsrelaterede og psykosociale problemstillinger
 • Resultatet af relevante undersøgelser, herunder epikriser fra praktiserende speciallæger
 • FMK skal være afstemt
 • Oplysning om behov for tolk samt sprog og eventuel dialekt.

Ved afvisning af henvisning gives konkret begrundelse. Ved manglende oplysninger kan der blive anmodet om fornyet henvisning indeholdende de manglende oplysninger.

Redaktør