Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted​
1. Foreningens navn er: I​drætsforeningen HH82.
2. Foreningens hjemsted er: Hvidovre Hospital.

§ 2. Formål
1. Foreningens formål er: At samle de ansatte på Hvidovre Hospital, på tværs af faggrupper og afdelinger, via fælles idræts- og fritidsbeskæftigelser.

§ 3. Medlemsskab
1. Medlemsskab giver ret til deltagelse i alle foreningens aktiviteter, indenfor rammerne af diverse moderorganisationer samt Hvidovre Hospitals regler.
2. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.
3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.
4. Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udpege en person til æresmedlem.
Et æresmedlemsskab er livslangt og kontingentfrit.

§ 4. Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar/marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel i form af skriftlig dagsorden på foreningens hjemmeside.
3. Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
- Valg af dirigent
- Beretning
- Årsregnskab
- Indkomne forslag
- Budget og fastsættelse af kontingent
- Valg
- Eventuelt
Det skal af dagsordenen fremgå, hvem der er på valg.
Sager af særlig betydningsfuld karakter, som skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal fremstå som selvstændigt punkt på dagsordenen.
4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før, og skal foreligge skriftligt.
5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det med en motiveret dagsorden.
Af de medlemmer, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 3/4 være til stede, hvilket kontrolleres ved navneopråb, ligesom de ved en ordfører skal redegøre for dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med mindst 8 dage.
Hvis medlemmerne har begæret den, skal bestyrelsen indenfor 4 uger indkalde.
7. Afstemninger foretages ved håndsoprækning.
Dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det.
8. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal (dog undtaget § 4 stk. 9 og § 8 stk. 1).
9. Ved lovændringer fordres 3/4 flertal.

§ 5. Valg
1. På lige årstal vælges formand.
2. På ulige årstal vælges næstformand og kasserer.
3. Hvert år vælges et af generalforsamlingen fastsat antal bestyrelsesmedlemmer.
4. Kontaktpersoner for aktiviteter behøver ikke sidde i bestyrelsen.
5. Hvert år vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
6. Formands-, næstformands-, og kassererposten skal fordeles på 3 forskellige personer.

§ 6. Bestyrelsen
1. Til at varetage foreningens daglige arbejde, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.
2. Bestyrelsen består af:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Bestyrelsesmedlemmer
Formanden, næstformanden og kassereren udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen.
3. Bestyrelsen arbejder under ansvar for generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen holder møde, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
5. Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal. Alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på bestyrelsesmødet. Ved personsammenfald har hver person kun 1 stemme.
6. Bestyrelsen er ulønnet, men de nødvendige udgifter afholdes af foreningen. Bestyrelsen er kontingentfri.
7. Udgifter til administration afholdes af foreningen.

§ 7. Økonomi
1. Kassereren fører foreningens regnskab, og fremlægger det skriftligt på den ordinære generalforsamling.
2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
3. Til dækning af foreningens udgifter opkræves et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen for ansatte og ikke-ansatte.
4. Kassereren må maksimalt have kr. 500,- i kassebeholdning.
5. Tegningsberettiget til foreningen til foreningen er formand og kasserer i forening.
6. Tegningsberettiget til foreningens drifts- og girokonto er formand og kasserer.
Tegningsberettiget til foreningens opsparings/formuekonto er formand
og kasserer i forening
7. Alle økonomiske dispositioner skal forelægges bestyrelsen, ligesom større dispositioner skal vedtages i bestyrelsen.
8. Regnskabet skal mindst revideres hver 6. måned.
9. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
10. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de - for foreningen - indgåede aftaler, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
11. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
12. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Foreningens opløsning
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, med deltagelse af 2/3 af medlemmerne.
Der fordres 5/6 majoritet.
2. Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvordan foreningens midler afvikles.

§ 9. Ikrafttræden
1. Disse love træder i kraft den 16. januar 1992, og ophæver tidligere love og bestemmelser.

Ændringer vedtaget d.16. dec. 1992, d. 1. feb.1994, d. 7. feb. 1995, d. 20. feb. 1996, d. 19. mar. 1996, d. 29. feb. 2000, d. 19. feb. 2002, d. 24. feb. 2004, d.23. feb. 2005, d.26. feb. 2008, d. 24. mar. 2009, d. 16. mar. 2010, d. 13. mar.2014, d. 12.mar.2019 og d. 16.juni2021.​

Vedtægt_16juni2021.pdf

Redaktør